Enligt förordningen om energimätning i byggnader ska den som äger ett flerbostadshus som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för varje lägenhets inomhusklimat. För den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län gäller gränsen 180 kWh/m2.

Undantag för reglerna

Det finns dock viktiga undantag och sådana system behöver inte installeras om
1. det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås, eller

2. andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än 200/180 kWh/m2

Föreskrift tydliggör hur

Boverket har nu tagit fram en föreskrift som tydliggör undantagen. Däri framgår bland annat hur man ska göra proportionalitetsbedömningen samt även tidsfristen för andra planerade energieffektiviserande åtgärder som är satt till 1 juli 2023 eller 1 juli 2026 om de sker i samband med en större planerad ombyggnad.

– Det är positivt att Boverket lyssnat på oss och justerat tiden för när andra energibesparande åtgärder ska vara genomförda då deras tidigare förslag var orimligt säger Hans Dahlin energiexpert på Sveriges Allmännytta.

– Samtidigt är det negativt att man använder primärenergifaktorer som snart ska bytas ut mot nya viktningsfaktorer. Vi hoppas att Boverket och Regeringen skyndsamt harmoniserar regelverken så att endast en uppsättning viktningsfaktorer behöver användas. Det är administrativ tungt och besvärligt att ha flera gällande energiprestandatal för samma byggnad.