KROT-verktyget klimatberäknar ROT-projekt baserat på nyckeltal för vanliga renoveringsåtgärder. Nyckeltalen har olika funktionell enhet beroende på typ av renoveringsåtgärd. Nyckeltalen visar både klimatpåverkan från renoveringsåtgärder baserat på basåret 2020 (standardutförande) och klimatförbättrat utförande. Därmed är det enkelt att förstå och även mäta reducerad klimatpåverkan inom ROT-projekt.

Syftet med testning av KROT-verktyget är att utvärdera metodiken och arbetssättet med KROT-verktyget. Detta som ett led i att utreda om KROT-verktyget ska skalas upp för att underlätta för branschen att utföra effektiva klimatberäkningar av ROT-projekt.

Ytterligare ett syfte är att identifiera vilka nyckeltal som saknas i KROT-verktyget och utvecklingsbehov av KROT-verktyget.

Testningen startades upp i slutet av april 2024 och planeras vara slutförd under hösten 2024. Testningen utförs i två grupper, Sveriges Allmännytta respektive HS30, där båda grupperna leds av Victoria Stigemyr Hill, projektledare klimatneutralt byggande från WSP.

Deltagande företag:

Allmännyttiga bostadsbolag: Familjebostäder, Örebrobostäder, Bostaden i Umeå, HUGE, Svenska Bostäder, Mimer, Vätterhem och Helsingborgshem.

Hållbart Stockholm 2030 (HS30): Einar Mattsson och Stena Fastigheter.

Mer information:

Magnus Ulaner, klimat och hållbarhetsexpert, magnus.ulaner@sverigesallmannytta.se

Victoria Stigemyr Hill, WSP, Victoria.StigemyrHill@wsp.com