I den genomförda teknikupphandlingen Ytterväggar med förbättrad energiprestanda identifierade Sveriges Allmännytta, HBV, Telge Bostäder, Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm och Sustainable Innovation en ny affärsmodell. Modellen ska öka kravställningen i totalentreprenader och lägga ett större ansvar på systemleverantörer och fasadentreprenörer för den energiprestandaökning som utlovats.

I workshopen – som är den andra kring samma tema – presenteras resultaten från en pågående förstudie om kravställning kring utökade funktionsgarantier och upphandlingsunderlag för denna nya affärsmodell. Förstudien har finansierats av Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus (Bebo).

På agendan under workshopen:

  • Diskussion kring förstudiens resultat och kravspecifikation i upphandling enligt den utvecklade affärsmodellen, med extra fokus kring kravställningen i utökade funktionsgarantier.
  • Genomgång av pilotprojekt till den kommande innovationsupphandlingen med utgångspunkt i de specifikationer som skickats ut.
  • Formande av beställargrupp.

Deltagarna uppmanas att ta med dokumentation på genomförda projekt (som helst innefattar så lite andra åtgärder som möjligt för att underlätta) och planerade upphandlingar för de två närmaste åren.

För nyligen genomförda projekt ska det vara möjligt att få fram data för fjärrvärme och fastighetsel samt helst även tappvarmvatten (volym eller energi) för ett år innan renoveringen påbörjades.

För planerade projekt behövs energidata (fastighetsel, fjärrvärme och tappvarmvatten) för minst ett år bakåt i tiden. Data per timme är önskvärt, och även här är data för innetemperatur önskvärt.

Workshopen är kostnadsfri och hålls digitalt den 22 november kl 13–15, och anmälan görs här.