Agendan beskriver varför hyresrätten behövs, den unika svenska allmännyttan och dess roll som ett vasst kommunalt verktyg för bostadsförsörjningen.

I agendan presenteras bostadspolitiska reformer som behövs för en bättre fungerande hyresbostadsmarknad och som främjar långsiktighet och rättvisa samt skapar goda förutsättningar för allmännyttan och andra hyresvärdar att utföra sina uppdrag på bästa sätt.

I agendan lyfts också de möjligheter som en stor bransch- och intresseorganisation som Sveriges Allmännytta har, när det gäller att samla och sprida kunskap, dela erfarenheter, utveckla kompetens, göra goda affärer och påverka bostadspolitiken.

Slutligen utpekas sex fokusområden (grön omställning, stark och uthållig ekonomi, bostadssocialt ansvar, levande och attraktiva stadsdelar, nya hyresbostäder samt ansvarsfull renovering) och vad Sveriges Allmännytta ska göra för och tillsammans med medlemsföretagen inom dessa områden.

Agendan kommer att ligga till grund för Sveriges Allmännyttas verksamhetsplanering, budget och prioriteringar under de närmaste fyra åren. Resultatet kommer att följas upp på kommande kongresser.

Väl förankrad 

För att agendan ska vara meningsfull och tillämpbar i både ett branschperspektiv och ett intresseperspektiv behöver den vara väl förankrad bland medlemsföretagen. Arbetet med att ta fram agendan har därför bedrivits i nära samråd med en Vd-grupp från medlemsföretagen och en politisk referensgrupp med företrädare för varje parti som är representerat i Sveriges Allmännyttas styrelse. Agendan har även diskuterats på Vd-träffar och ordförandeträffar över hela landet samt på Mötesplats Allmännyttan för förtroendevalda i medlemsföretagen.

Agendan i korthet

Hyresbostäder för alla

Alla behöver en bostad och alla upplåtelseformer behövs. Sveriges Allmännytta lyfter fram hyresrätten som en bra boendeform. Den svenska allmännyttan som erbjuder bostäder för alla – oavsett inkomst, bakgrund, ålder och hushållstyp – är unik, och innebär att Sverige kan undvika ett system med offentligt subventionerade socialbostäder som reserveras för låginkomsttagare. Ett eget bostadsföretag ger kommunen möjligheter att agera på den lokala bostadsmarknaden för att stärka kommunens utveckling och för att alla invånare ska kunna leva i goda bostäder.

Generell och långsiktig bostadspolitik

Det behövs en generell bostadspolitik som kompletteras med åtgärder riktade till hushåll som behöver särskilt stöd och Sverige måste få ett hållbart och politiskt brett förankrat bostadspolitiskt mål.

Ett flertal bostadspolitiska reformer behöver genomföras för att uppnå balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, för att fler bostäder ska byggas och för att fler ska kunna ta plats på bostadsmarknaden. Dessutom behövs en aktiv kommunal bostadspolitik.

Tillsammans är vi starkare

Sveriges Allmännytta ska bedriva påverkansarbete och opinionsarbete tillsammans med medlemsföretagen, erbjuda branschens bästa utbildningar, kvalificerad rådgivning och erfarenhetsutbyte, organisera nätverk inom olika kompetensområden, identifiera nya tjänster och nya ramavtal samt utveckla digitala tjänster och affärsmodeller som kan öka medlemsföretagens intäkter.

Sex fokusområden

Fastighetsförvaltningen utgör kärnverksamheten hos medlemsföretagen och pågår varje dag året om. Sveriges Allmännytta ska på flera sätt stödja detta arbete. Under mandatperioden ligger fokus på sex områden: Grön omställning, stark och uthållig ekonomi, bostadssocialt ansvar, levande och attraktiva stadsdelar, nya hyresbostäder och ansvarsfull renovering.

Vi tog fram agendan

Styrgrupp

Åsa Johansson, ordförande (S), Carin Ramneskär (M), Elisabeth Norman (C) och Anders Nordstrand (Vd).

Vd-grupp

Mikael Källqvist, Mimer (ordförande), Susanna Karlevill, Kopparstaden, Carina Weir, Enköpings hyresbostäder, Mats Norrbrand, Håbohus, Henrik Loveby, Göingehem, Carin Skarman, Karlstads bostads AB, Janette Jardefalk, Nykvarnsbostäder, Johan Redlund, Alebyggen och Erik Eriksson, Wennergrens (Hjo).

Politisk referensgrupp

Paul Eskilsson (MP), Per-Åke Fredriksson (L), Christopher Larsson (SD), Leif Lundgren (M), Åke Nilsson (KD), Elisabeth Norman (C), Fredrik Rönning (S) och Johan Zandin (V).

Arbetsgrupp

Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef (projektledare), Hanna Larsson, stabschef och bostadspolitisk expert samt Per Spolander, bostadspolitisk expert.