Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. I dagsläget saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat, för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten.

SABO och Fastighetsägarna Sverige har därför tagit fram en gemensam vägledning för förhandlingarna som utgångspunkt inför höstens trepartssamtal. Målsättningen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart ägande och förvaltning, vilket innebär att hyresutvecklingen behöver följa utvecklingen på den ort där bostäderna finns.

Stigande inflation

För att spegla utvecklingen av bostadskonsumenternas värderingar utgår vägledningen från den samhällsekonomiska utvecklingen på nationell nivå. Den svenska ekonomin förväntas, enligt Riksbankens prognoser, utvecklas väl även under 2019 med stigande bruttonationalprodukt (BNP), inflation och räntor som följd.

Med detta som utgångspunkt borde den allmänna hyresnivån nästa år kunna höjas med 3–4 procent, skriver SABO och Fastighetsägarna i den gemensamma vägledningen.

– Om vi vill ha attraktiva hyresrätter som är väl underhållna även i framtiden är det viktigt att de kommande förhandlingarna utmynnar i överenskommelser som ger långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga villkor, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

Eftersom förhandlingarna sker på ortsnivå går det dock inte att sätta ett likhetstecken mellan den nationella utvecklingen och de yrkanden som i ett senare skede kommer att preciseras ute i kommunerna, på ortsnivå.

Högre höjning på tillväxtort

Hur mycket den allmänna hyresnivån behöver förändras utöver kostnadstäckningen avgörs av den makroekonomiska utvecklingen på orten. En expansiv ort kommer att behöva en större justering av hyran än en mindre expansiv ort, för att hyresvärdarna ska ges möjlighet att bidra till bostadsförsörjningen på orten, framhåller parterna i vägledningen.

– Vi hoppas att vår gemensamma vägledning ska vara ett bra stöd i den processen. De faktorer vi valt bedömer vi är relevanta och ska spegla hyresgästens värderingar och kostnadsutvecklingen i ett längre perspektiv, och dessutom ge en förutsägbarhet både för hyresgästen och hyresvärden, säger Susanna Höglund, chef för ekonomi- och juridikenheten på SABO.

Förhandling på ortsnivå

Houman Sayedi, hyresexpert på SABO, betonar att förhandlingarna även i framtiden sker på ortsnivå.

– Det här är inget försök att driva hyresförhandlingar på en nationell nivå. Det är självfallet parterna på den aktuella orten som kommer att precisera de yrkanden som de anser är relevanta utifrån ortens förutsättningar,” säger han.

Höstens trepartssamtal kommer att beröra de förändringar som behövs för att hyresrätten även i framtiden ska kunna spela en viktig roll på bostadsmarknaden och vilka parametrar som skall ligga till grund för den årliga hyresjusteringen.

I förra veckan kom SABO och Fastighetsägarna även överens om gemensamma principer kring hur de årliga hyresförhandlingarna borde utvecklas.