Rökförbudet gäller lekplatser som allmänheten har tillträde till. De är oftast belägna på kommunens mark och det är därmed kommunen som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls där.

Lekplatser som är tillgängliga för en mer sluten krets av personer, som hyresgästerna i en fastighet, omfattas däremot inte av rökförbudet. Lekplatsen ska då vara inhägnad eller tydligt avgränsad på annat sätt.

Sätta upp skyltar

Hyresvärdar kan omfattas av det nya rökförbudet om det finns en lekplats som inte enbart hyresgästerna har tillträde till.

– I sådana fall måste man tydligt informera om rökförbudet genom att sätta upp skyltar. Hyresvärden ska också upplysa hyresgästerna om att det är förbjudet att röka på lekplatsen även på andra sätt, till exempel i nyhetsbrev, på hemsidan eller lapp i porten, säger Tove Höckert, jurist på Sveriges Allmännytta.

Om bostadsföretagets personal ser någon som röker på en lekplats där rökning inte är tillåten ska man enligt lagstiftaren ”ingripa med information och tillsägelser”. Om någon trots tillsägelse ändå röker där får personen avlägsnas. Man måste då ta hjälp av polis eller ordningsvakter eftersom bostadsbolaget inte har någon laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet.

Rökförbud vid entréer

Enligt de nya reglerna blir det även förbjudet att röka vid entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till. Det kan exempelvis vara entréer till restauranger och butiker med ingång från gatan.

Ansvaret för att rökförbudet efterlevs ligger på ägaren eller den som bedriver verksamhet i lokalen. Det gäller oavsett om man äger eller disponerar över området utanför entrén.

– Innehavaren av en butik med egen ingång är därför ansvarig för att rökförbudet vid entrén följs, säger Tove Höckert.

Detsamma gäller en restaurangägare med uteservering, där det också blir förbjudet att röka.

Värden måste informera

När det gäller lokaler med gemensam entré, exempelvis ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, faller ansvaret normalt på fastighetsägaren. Entréer till lokaler som bara är tillgängliga för en begränsad krets personer, till exempel anställda på en arbetsplats, berörs däremot inte av rökförbudet.

– Om bostadsföretaget har en fastighet med lokaler som omfattas av det nya rökförbudet bör man informera sina lokalhyresgäster om innebörden av de nya reglerna, framhåller Tove Höckert.

Har bostadsföretaget en byggnad med gemensam entré för flera verksamheter måste bostadsföretaget informera om rökförbudet genom att sätta upp skyltar.

Ingen sanktion

Någon straffsanktion är inte kopplad till överträdelser av rökförbudet. Däremot kan kommunen meddela ett föreläggande förenat med vite riktat mot en ansvarig som inte vidtar tillräckliga åtgärder för att rökförbudet ska kunna upprätthållas.