Överprövade upphandlingar är både till andelen och antalet betydligt högre i Sverige än i de flesta medlemsstaterna i EU. Reglerna om överprövning av offentlig upphandling har därför varit föremål för flera utredningar. De nya reglerna som började gälla den 1 juli syftar till att göra överprövningsprocessen mer effektiv och förutsägbar.

Skyndsamhetskrav i domstol

De nya reglerna innebär bland annat att ett skyndsamhetskrav införs i domstol i mål om överprövning av en offentlig upphandling eller av ett avtals giltighet. Syftet med skyndsamhetskravet är att målen normalt ska avgöras av domstol inom några få månader, men det införs inte en tidsfrist för när ett mål senast ska vara avgjort.

Om kravet kommer att innebära att målen handläggs mer skyndsamt än i dag återstår därför att se. Det införs även ett skyndsamhetskrav för mål om utlämnande av kontrakt eller uppgifter i kontrakt. Det innebär att handläggningen i domstol i mål om överklaganden av beslut om att inte lämna ut ett kontrakt ska hanteras skyndsamt.

Tidsfrist för talan om skadestånd

Tidsfristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling ändras. Tidigare har tidsfristen räknats från tidpunkten då avtalet ingicks. De nya reglerna innebär att tidsfristen börjar löpa när en leverantör får kännedom om eller borde ha fått kännedom om avtalet.

Tidsgräns vid uteslutning av leverantör

Det införs även tidsgränser vid beslut om uteslutning av en leverantör. Det innebär bland annat att en upphandlande organisation inte får låta utesluta en leverantör på grund av brott om domen meddelats för mer än fem år sedan.

Läs mer om de nya reglerna via länkarna nedan.