Idag lämnade utredaren Karolina Skog sitt betänkande till regeringen, med 25 förslag på hur man kan skapa förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning som underlättar för hushåll som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor.

– Förslagen räcker inte för att lösa utmaningar som bostadsbrist, osäkra boendelösningar, trångboddhet och hemlöshet. Det behövs mer kraftfulla och breda åtgärder. Det är därför bra att man föreslår att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté, eftersom en långsiktig och socialt hållbar bostadsförsörjning inte är möjlig utan en bred politisk överenskommelse, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Fler och bredare åtgärder krävs

– Vi menar att det också krävs flera andra åtgärder, som att nivån på bostadsbidraget höjs, men också att det breddas till att omfatta fler. Det skulle avsevärt underlätta för den som har lägre inkomst att kunna hyra en bostad, säger Hanna Larsson, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta, som medverkat i utredningen.

– Det behövs en skattereform som balanserar de ekonomiska villkoren mellan ägt och hyrt. Rätt utformad ger den lägre kostnader vid nyproduktion och ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Om fastighetsägare får möjlighet att göra skattefria avsättningar i underhållsfonder och om ROT-stödet utvidgas till hyresbostäder skulle renoveringar kunna göras med lägre hyreshöjningar än idag, säger Hanna Larsson.

Utredningen presenterar 25 förslag, varav följande påverkar de allmännyttiga bostadsföretagen mer eller mindre.

En ny bostadsförsörjningslag

Utredningen föreslår en ny bostadsförsörjningslag med ett nytt och gemensamt mål för stat och kommun samt handlingsplaner för bostadsförsörjningen på nationell och kommunal nivå. Vidare föreslås att både allbolagen och de delar av befogenhetslagen som rör kommuners stöd till boende ska överföras oförändrade till den nya lagen.

– Det är positivt att utredaren ser att allbolagen fungerar bra och inte vill ändra dess innehåll. Förslaget att föra över lagens innehåll till en bostadsförsörjningslag syftar till att tydliggöra för bolagen och deras ägare vilket handlingsutrymme allmännyttan har. Men den kunskapen finns redan hos dem och därför bör allbolagen vara kvar, säger Hanna Larsson.

Kommunens skyldighet att anordna bostadsförmedling om det behövs för att främja bostadsförsörjningen kvarstår i den nya lagen. Utredningen öppnar också för att bostadsförmedlingar ska kunna använda förturer i större utsträckning än idag.

Tillträdeskraven kan lagregleras

Utredningen föreslår att tillträdeskraven, det vill säga de krav på en viss inkomstnivå eller typ av inkomst som hyresvärdar kan ställa på nya hyresgäster, ska regleras i lag. I korthet ska hyresvärdars krav på en ny hyresgäst för att ingå ett hyresavtal ha ett berättigat syfte, vara lämpliga samt nödvändiga för att uppnå syftet.

– Men vad som är berättigat, lämpligt och nödvändigt skiljer sig åt mellan olika bostadsmarknader och för olika bostadsföretag i landet, och där menar vi att det är bättre att bostadsföretagen själva fortsätter att göra dessa bedömningar. Dialog och goda exempel fungerar bättre för att driva förändring, säger Hanna Larsson.

Allmännyttan kan undantas från LOU

För att allmännyttan ska kunna bidra till bostadsförsörjningen på ett bättre sätt än idag föreslås att lagen om offentlig upphandling (LOU) ska ändras så att allmännyttiga bostadsföretag inte längre behöver omfattas. Det öppnar för att de allmännyttiga bostadsföretagen inte måste använda sig av den vid upphandling.

Utredningen skriver att nuvarande upphandlingsregler är ett hinder vid såväl renovering som vid nybyggnation eftersom de försvårar, förlänger och fördyrar upphandlingarna för allmännyttan.

– Vi välkomnar förslaget som öppnar för att de allmännyttiga bostadsföretagen inte måste tillämpa LOU. Allmännyttan har en företagsekonomisk nackdel av att behöva tillämpa LOU – den ger högre byggpriser och längre byggtid jämfört med vad privata byggherrar har. Går förslaget igenom kan allmännyttans byggkostnader sänkas och byggprojekt bli klara snabbare, vilket är positivt för både dagens och morgondagens hyresgäster, säger Anders Nordstrand.

Kommunala hyresgarantier till barnfamiljer

Utredningen föreslår att de kommunala hyresgarantierna smalnas av för att enbart omfatta barnfamiljer. Sveriges Allmännytta har länge drivit på för en statlig hyresgaranti eftersom stödet då blir lika stort och tillgängligt på lika villkor över hela landet.

– Med en kommunal hyresgaranti kan man enbart söka stödet för en bostad i den kommun där man redan bor, vilket försvårar möjligheten att hitta en bostad i de regioner där arbetsmarknad och bostadsmarknad är gemensam. Vi hade också gärna sett att hyresgarantin fortsatt riktas till en bredare målgrupp och inte inskränks till enbart barnfamiljer, säger Hanna Larsson.

Utredningen presenterar också förslag inom flera andra områden, bland annat markfrågor och idéburna bostadsaktörer. Läs mer om dem i utredningens betänkande på regeringens webbplats.