I slutet av augusti föreslog regeringen att solel som produceras i små anläggningar blir helt befriad från skatt (alltså anläggningar under 255 kilowatt i installerad toppeffekt och där elen förbrukas på samma ställe som den framställs). I dag omfattas denna förnybara el av en 98-procentig nedsättning av energiskatten.

– Förslaget är positivt eftersom det innebär en administrativ förenkling för de elproducenter som bara producerar förnybar el i små anläggningar, som i dag beskattas med 0,5 öre per kilowattimme. En konsekvens av förslaget är att dessa inte behöver redovisa någon energiskatt alls, eftersom elen som produceras inte blir skattepliktig och elproducenterna därför inte heller blir skattskyldiga, säger SABOs skatteexpert Stefan Malm.

Gälla från nästa år

För solcellsanläggningar med en installerad toppeffekt som är 255 kilowatt eller mer är skattesatsen i år 33,1 öre per kilowattimme (kW).

– De som vill vara skattskyldiga för energiskatt och producera skattepliktig el i syfte att uppnå den så kallade momsfördelen bör se över sin sammanlagda energiproduktionskapacitet och se om det finns möjlighet att producera skattepliktig el genom annan förnybar produktion.

Ändringen föreslås gälla från den 1 juli 2019 under förutsättning att EU-kommissionen godkänner undantaget.

Omfatta fler aktörer

I lagrådsremissen föreslås också att skattebefrielsen utökas till att även omfatta aktörer som har en högre samlad produktionskapacitet. För en solelproducent innebär förslaget att denne kan få skattebefrielse även om den samlade produktionskapaciteten överstiger 255 kW – om elen produceras i mindre anläggningar och förbrukas där den framställs.

– Nu tar vi nästa steg och slopar skatten helt för de producenter som har lite högre kapacitet, till exempel många skolor och lagerlokaler, kommenterade biträdande finansminister Per Bolund när lagrådsremissen presenterades.

Majoriteten av den förnybara el som framställs i mindre anläggningar på samma ställe som elen förbrukas är sedan tidigare helt befriad från energiskatt.

Läs en sammanfattning av konsekvenserna här.