Sedan hösten 2020 har alla företag som hanterar farligt avfall en utökad skyldighet att rapportera till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Vid årsskiftet skärptes kraven och det är viktigt att rapportera in i tid, annars riskerar företag en sanktionsavgift.

Farligt avfall kan uppstå i olika delar av ett bostadsföretags verksamhet. Det farliga avfallet kan komma från hyresgäster, från företagets egen förvaltning eller från entreprenörer som bygger eller river. Exempel på farligt avfall är uttjänta lysrör, färgrester, lack, lim och gamla kylar, frysar och elapparater. Viktigt att tänka på är att farligt avfall från olika verksamheter inte får blandas med varandra och att det inte får blandas med farligt avfall från hushållen.

– Det är viktigt att ha rutiner på plats för hur rapporteringen ska göras för att säkerställa att det blir rätt, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Innan det farliga avfallet transporteras bort ska det bokföras, eller ”antecknas”. Anteckningen ska innehålla uppgifter om:

  • Avfallstyp
  • Avfallets vikt
  • Vem som transporterar bort avfallet
  • Varifrån avfallet transporteras
  • Den mottagare och plats där avfallet tas emot

Den som har fört en anteckning har sedan två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret. Företaget kan välja mellan att rapportera via en e-tjänst eller via ett API.

Ny API-tjänst underlättar rapporteringen

Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ driver ett pilotprojekt som har tagit fram en tjänst som gör det lättare att rapportera in direkt till Naturvårdsverket via deras API. Just nu testas tjänstens funktionalitet och driftsäkerhet tillsammans med ett bostadsbolag. Nästa steg är att ansluta fler av Digitaliseringsinitiativets medlemmar inom ramen för pilotprojektet för att efter avslutat projekt även erbjuda tjänsten till allmännyttans övriga bolag.

– Vi har i samarbete med Hyresbostäder i Norrköping utvecklat en lösning som ska passa alla allmännyttiga bostadsbolag, säger Benjamin Ozolins, projektledare på Digitaliseringsinitiativet.

Enligt Benjamin Ozolins kan en enda inrapportering via Naturvårdsverkets portal ta 10 minuter, men med den här tjänsten tar det bara 20 sekunder.

– Vi har använt digitaliseringens möjligheter till att effektivisera en tidigare omständlig process. Det ger en enorm effekt på ett allmännyttigt plan om vi ser till hur många rapporteringar bostadsbolag gör per år, säger Benjamin Ozolins.

Mer information:

För mer information om rapportering av farligt avfall, kontakta: patrizia.finessi@sverigesallmannytta.se

Vill du veta mer om Digitaliseringsinitiativets tjänst att rapportera in via API, kontakta: benjamin.ozolins@sverigesallmannytta.se

Information från Naturvårdsverket om rapportering av farligt avfall Rapportera som avfallsproducent (naturvardsverket.se)