Det finns inget krav på att bostadsföretag ska ha ett miljöledningssystem – men det finns krav på egenkontroll av den egna verksamheten i miljöbalken.

– Kraven innebär att man bygger upp ett egenkontrollprogram, ett systematiskt arbetssätt för att planera och kontrollera verksamheten så att det inte uppstår olägenheter för människa och miljö. Det vill säga ha ordning och reda i miljöarbetet, säger Patrizia Finessi.

Det innebär att bostadsföretaget måste veta var riskerna finns, fortlöpande kontrollera driften, se till att det finns rutiner, ha en tydlig ansvarsfördelning, dokumentera och följa upp sin verksamhet.

Ny vägledning för tillsyn

I mars ska Folkhälsomyndigheten komma ut med en ny tillsynsvägledning för bostäders inomhusmiljö.

– Det innebär med stor sannolikhet att tillsynen av bostäder kommer att öka, med fokus på inomhusmiljö.

Vid brister i egenkontrollen kan tillsynsmyndigheten ge ett föreläggande.

– Det gäller att vara förberedd när man får tillsyn. Det är som en revision, för att kontrollera att företaget följer lagkraven. Skillnaden är att man riskerar att få viten av tillsynsmyndigheten om kraven inte följs, säger Patrizia Finessi.

Det finns flera sätt för företag att öka sin förberedelsenivå.

– Genom att genom att utbilda fler i personalen om egenkontroll och kemikaliehantering har man goda förutsättningar att klara både tillsyn och ha koll på sitt miljöarbete, framhåller Patrizia Finessi.

Två nya utbildningar

Sveriges Allmännytta har tidigare tagit fram skriften Koll på miljökraven, som ger förslag på hur ett bostadsföretags arbeta med egenkontroll. Den innehåller både krav och exempel på hur dessa krav ska kunna uppfyllas.

Som ett ytterligare stöd för bostadsföretagen har Sveriges Allmännytta nu även tagit fram två webbaserade utbildningar: en kurs om egenkontrollen enligt miljöbalken och en kurs som handlar specifikt om kemikaliehantering.

Just kemikaliehantering är nämligen ett särskilt utpekat område i egenkontrollen. Hantering av kemikalier innebär dessutom risker även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

– Bägge utbildningarna är på grundläggande nivå. Vi vill bidra till en förståelse och öka kunskapen i hela organisationen, säger Patrizia Finessi.

Redan i höstas publicerade Folkhälsomyndigheten en skrift om Fastighetsägarens ansvar för egenkontroll av inomhusmiljön (se länk nedan).