Ungdomar som begår brott, eller riskerar att begå brott, är fokus för den nya samverkan som Sveriges Allmännytta har inlett med bland andra Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Polisen genom arbetsgruppen Tema Barn och Unga.

Målet med samarbetet är att utveckla och stärka befintliga samarbeten, och därtill att skapa långsiktighet. En viktig del i arbetet är att identifiera fungerande strukturer och samarbetsformer och att sprida goda exempel på framgångsrika arbetssätt.

– Att vi kan samlas kring den här viktiga frågan och tillsammans driva utvecklingen framåt för att motverka att fler barn och unga begår brott är väldigt positivt. Var och en gör alla samarbetsparter mycket gott, men det är inte tillräckligt och tillsammans kan vi komma ännu längre, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

EST och BID

Ett exempel på framgångsrika samverkansformer – där allmännyttan, kommunen och polisen med flera aktörer ingår – är EST (Effektiv Samverkan för Trygghet). Där träffas aktörerna regelbundet för att sammanställa en lägesbild för det brottsförebyggande arbetet och sedan samordna sina insatser och resurser.

Ett annat exempel är platssamverkan, eller BIDs (Business Improvement Districts), där främst fastighetsägare går samman och samverkar kring en geografisk plats för att öka tryggheten.

”Finns i området dygnet runt”

– Bostadsbolagen finns i området 365 dagar om året och i princip dygnet runt, och är därför kvar när många andra har lämnat. Många av våra medlemmar har goda erfarenheter av platssamverkan och alla vinner på den typen av samarbeten. Tryggheten och trivseln ökar, och som en följd av det även fastighetsvärdena, säger Anders Nordstrand.

Allmännyttan spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet, och är ofta en part i lokala brottsförebyggande samverkansgrupper. En stor del utgörs av professionell förvaltning och ansvarsfull uthyrning, men sociala insatser som läxläsning, arbetsmarknadsinsatser och sommarlovsaktiviteter – ofta tillsammans med det lokala föreningslivet – är också en del av arbetet.

– Det är viktigt att de insatser som görs blir en del i den ordinarie verksamheten i stället för i formen av tidsbegränsade projekt som sedan avvecklas. Långsiktigheten är en tillitsfråga och är extra viktig för våra barn och unga. De måste kunna lita på att vi finns där för dem, säger Anders Nordstrand.

Stor arbetsgivare för unga

Allmännyttan är också en stor arbetsgivare för praktikanter och feriearbetare, och ger tusentals ungdomar den möjligheten varje sommar. Att få bidra till sitt eget bostadsområdes utveckling, tjäna egna pengar och få en möjlighet att skriva en första rad på sitt CV är värdefullt för att ungdomar ska utvecklas och kunna ta plats på arbetsmarknaden.

– När ungdomarna är med och tar hand om området känner de delaktighet och bidrar till att det hålls snyggt och tryggt. Fritidsaktiviteter som stärker sammanhållningen och kamratskapet i området är också mycket värdefulla, säger Gunnar Boqvist, som är vd för Hyresbostäder i Norrköping och representant i Temagruppen Barn och Unga.