Sett till hela Sveriges bostadsbestånd så omfattar Klimatinitiativet 28 procent av Sveriges lägenheter i flerbostadshus och 14 procent av Sveriges bostadsbestånd.

– Det innebär att potentialen för att fortsatt bidra till att Sverige når sina klimatmål är stor. Ju fler av våra medlemsbolag som ansluter sig och ju fler som inspireras av vårt arbete, desto större effekt får vi, säger Gabriella Castegren, projektledare för Klimatinitiativet.

Ökad fossilfrihet

Målet är att allmännyttan ska vara 100 procent fossilfri år 2030. 2019 uppnådde medlemmarna i Klimatinitiativet tillsammans 95,5 procents fossilfrihet. Fler företag valde bio-olja i stället för fossil eldningsolja och fler använde fossilfria drivmedel till såväl bilar som arbetsmaskiner, vilket gett resultat. Även antalet företag som använder el till egna fordon ökade.

Målinriktad energieffektivisering

Till 2030 ska energianvändningen inom allmännyttan ha minskat med 30 procent. Basåret 2007 använde företagen inom Klimatinitiativet 152 kWh per kvadratmeter, 2019 använde de 131 kWh per kvadratmeter. Det innebär en energieffektivisering i snitt på nästan 14 procent jämfört med 2007.

– Vi kan konstatera att målinriktat energieffektiviseringsarbete lönar sig. Företagen sparar både pengar och gör en stor insats för att minska klimatpåverkan genom sitt energieffektiviseringsarbete, säger Gabriella Castegren.

Egen elproduktion ökar

Ytterligare en positiv utveckling är att många av företagen inom Klimatinitiativet har valt att ha egen elproduktion. 2018 var det 71 företag som hade egna solceller, 2019 var det 83, en ökning med 17 procent. Företag som skickade ut el på elnätet uppgick till 54 stycken. En majoritet av företagen väljer också att köpa ursprungsmärkt förnybar el.

– Om vi kombinerar egenproducerad och köpt förnybar el och jämför med total mängd köpt el, så ser vi att allmännyttan använder 92 procent förnybar el 2019, en ökning från 89 procent året innan. Den största ökningen finns inom egenproducerad el från solceller och vindkraft, säger Gabriella Castegren.

Bygg, renovering och mobilitet är andra områden som har stor klimatpåverkan. Därför arbetar Sveriges Allmännytta med ett flertal olika utvecklingsprojekt med syfte att driva på utvecklingen och stötta medlemsbolagen så att de kan minska sin klimatpåverkan även från dessa områden.