– Utredningen slår fast att det inte råder konkurrens på lika villkor på marknaden idag. Vi får fler och fler exempel från våra medlemsbolag om att kravet på att de ska tillämpa LOU försämrar deras förutsättningar att bygga nytt och renovera. Vi anser därför att de inte ska behöva tillämpa LOU, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

LOU skapar flera problem

Allmännyttiga bolag får idag för få anbud, upphandlingarna tar lång tid och möjlighet till affärsmässig förhandling saknas. Det är inte heller möjligt att samplanera projekt med utföraren. Alltför många tilldelningsbeslut överklagas, vilket gör att projekt förskjuts i tid och fördyras. Dessutom missgynnas mindre byggföretag som inte har samma möjlighet som större företag att lägga den tid och de resurser som anbudsförfarandet kräver.

– Vi uppmanar därför regeringen att skyndsamt utreda hur allmännyttan ska få samma förutsättningar som privata fastighetsägare och byggherrar, säger Jonas Högset.

Öka det standardiserade byggandet

Sveriges Allmännytta instämmer i utredningens bedömning att det är viktigt att skapa förutsättningar för ett mer standardiserat bostadsbyggande, vilket sänker produktionskostnaderna och möjliggör lägre hyror.

– Vi hade gärna sett fler skarpa förslag för att öka det standardiserade byggandet. Typgodkännande av tekniska egenskapskrav är en viktig åtgärd som underlättar ett standardiserat byggande, säger Jonas Högset.

Sveriges Allmännytta instämmer i utredningens bedömning att en möjlighet till planavvikelse för seriebyggda bostadshus innebär att fler bygglov kan komma till stånd. Men förslaget bör omfatta standardiserade hus eller byggsystem snarare än seriebyggda flerfamiljshus, eftersom det är standardiseringen som skapar förutsättningar för lägre produktionskostnader.