Enligt Jonas Högset, chef för SABOs enhet för fastighet och boende, kan de kraftiga prisökningarna varken förklaras med markpriser, byggregler eller standardhöjningar.

– Det är bedrövligt. Trots att priserna skenar och trots rådande högkonjunktur kommer nu varsel från byggbranschen och konkurserna ökar. Vi får inte ekvationen att gå ihop, säger han.

Konkurrensverket visade i en rapport 2015 att konkurrensen var eftersatt på byggmarknaden. I var femte upphandling av bostäder fick de allmännyttiga bostadsföretagen endast 0–2 anbud. Den klena konkurrensen bekräftades även i en senare undersökning som SABO gjorde bland medlemsföretagen.

Satsning på utomnordiska entreprenörer

Det föranledde SABOs satsning på att öka konkurrensen genom att bredda anbudsmarknaden med utländska totalentreprenörer.

Konsultföretaget Tyréns har nu på SABOs uppdrag gått igenom samtliga anbud för totalentreprenader för nybyggnad av bostäder till allmännyttan från januari 2015 till oktober 2018. Utvärderingen visar att andelen utländska anbud visserligen har ökat – men att anbudspriserna ändå har stigit kraftigt under samma period.

Kombohus, Flex och lokala byggare

Jonas Högset understryker att SABO och allmännyttan gjort flera andra insatser för att pressa byggpriserna. Inte minst genom SABOs Kombohusavtal, som givit medlemsföretagen möjlighet att beställa hus till priser som är upp till 25 procent lägre än marknaden i övrigt.

Även upphandlingsmodellen Flex har lett till möjlighet till lägre nyproduktionspriser. Därtill arbetar medlemsföretagen lokalt för att få till en anbudsmarknad präglad av konkurrens, genom att få fler lokala mindre och medelstora byggentreprenörer att lämna anbud på upphandlingar.

– Vi inom allmännyttan har gjort mycket för att öka konkurrensen och därmed sänka byggpriserna. Men det finns för få andra ljus på horisonten när det gäller medlemsföretagens möjligheter att bygga bostäder som människor har råd att efterfråga. Vi hoppas att byggbranschen är redo att förändra sig i grunden, för det är vad som kommer krävas för att vrida tillbaka priserna, säger han.

Den nya rapporten kommer att presenteras på ett kostnadsfritt frukostseminarium torsdagen den 4 april.