Projektet i korthet

Inblandade bolag

Eidar, Trollhättans bostadsbolag

Publicerat i november 2019

– Att bli fossilfria har varit en naturlig del i vårt miljö- och utvecklingsarbete på Eidar, en del av vår vardag. Vi har inte haft någon uttalad projektgrupp, förändringsarbetet har istället varit en självklar del i vårt utvecklingsarbete där våra kommunikatörer haft en viktig roll genom hela processen, berättar Henrik Patriksson, drift- och miljöchef på Eidar.

Han började arbeta på Eidar 2009 och tog då tag i frågor kring energianvändning och energieffektivisering, vilket även kom som ett kommunalt krav. Samtidigt engagerade sig många allmännyttiga bolag i Skåneinitiativet, inte minst Eidar. Bolaget klarade utmaningen, som initierades av Sveriges Allmännytta: att minska energianvändningen med 20 procent från 2007 till 2016.

Och under hösten 2018, när Allmännyttans klimatinitiativ startades upp, var Eidar redan halvvägs i mål, i och med att företaget enbart använder förnyelsebara energikällor.

Nästan 100 procent fjärrvärme eller grön el

Direktverkande el och fossil olja för uppvärmning av fastigheter är sedan juni 2018 utbytt mot nästan hundra procents fjärrvärme eller förnyelsebar, ursprungsmärkt grön el. Eidars personbilar, lätta lastbilar, traktorer och arbetsredskap drivs enbart av förnyelsebara drivmedel som biogas, grön el eller biodiesel.

– Klimatinitiativet är en fortsättning på det arbete vi påbörjade med Skåneinitiativet och som vi jobbat systematiskt med de senaste tio åren.

– Det handlar om att vara överens internt på en strategiskt övergripande nivå, och sedan faktiskt till stor del att bedriva ett pedagogiskt arbete, för att komma i mål, säger Henrik Patriksson.

Internt arbete en framgångsfaktor

Han pratar engagerat om framgångsfaktorerna: om vikten av att förankra internt, om utbildningsdagarna, om gedigen introduktion för att direkt få med nyanställda på miljötåget, om tätt samarbete med den kommunala energirådgivaren och även om bredare samarbete på orten. Det stora stödet från kommunikatörerna, med Beatrice Sagfors i spetsen, återkommer han till.

– I förändringsarbetet gäller det att skapa en större förståelse. I driften kan det handla om att byta ut arbetsmaskiner och då att förklara att det här är bättre för miljön, men samtidigt bättre för din arbetsmiljö, säger Henrik Patriksson och fortsätter:

– Det här redskapet går tystare och du slipper farliga avgaser. Men! Det kräver också ett lite annorlunda sätt att arbeta på mot vad du är van vid. Du kanske behöver byta batteri med vissa intervall, till exempel. Den här dialogen är viktig att ha.

Ge konkreta exempel

Kommunikationen behöver även vara genomtänkt utåt, eftersom hyresgästernas miljömedvetenhet kan göra stor skillnad för energiförbrukningen.
– Här kan man inte bara prata kilowattimmar, utan man måste prata miljönytta och ge konkreta exempel.

För att sätta saker och ting i perspektiv berättar Eidar exempelvis att deras omställning till förnyelsebara drivmedel inneburit att de sedan 2010 minskat utsläppen med motsvarande en personbil som kör 500 varv runt jordklotet. De har även tagit fram en animerad film: ”Sveriges allra mest energiska bostadsbolag”.

Fastighetsutvecklingschefen och medarbetare från avdelningarna ekonomi och fastighetsskötsel är de, utöver kommunikatörerna, som Henrik Patriksson samarbetat tätast med i omställningen till fossilfritt. Han betonar att det initialt krävs ett stort inventeringsarbete för att få grepp om allt som kräver bränsle. Och han beskriver parallella spår, där energieffektiviseringsarbetet av själva fastighetsbeståndet och omställningen till fossilfritt hela tiden löpt sida vid sida.

Eidars första prioritet var att peka ut och ställa om alla oljeuppvärmda fastigheter till fjärrvärme. I driften tankas arbetsmaskiner och åkgräsklippare sedan 2018 med biodiesel, HVO 100, från egen tank.

– Vi rekade runt och hörde oss för med våra bränsleleverantörer ”vad använder ni i era maskiner?” Där finns en bra kunskapsbas!

Vad gäller fordonsparken började arbetet med utröna ”vilka strategiska kriterier och krav ska vi ställa?”. Allt eftersom har sedan bilar bytts ut. Bränsleförbrukningen bevakas genom nyckeltalet ”körda kilometer utslaget per lägenhet”.

– Vi har inget uppsatt mål, men vill se riktningen mot en minskad förbrukning.

– Här är vi nu, vi har en resepolicy och vi pratar mycket om alternativ som kollektiva färdmedel, busskort att låna på arbetstid och att ta elcykel istället för bil.

Bra samarbete

Det som tar tid, och som till skillnad från bilinköp inte går att styra själv, är dialogen med elbolag och den lokala fjärrvärmeleverantören.

– Vi har ett jättebra samarbete och en tät dialog med Trollhättans Energi och har kunnat visa hur vi ser på saker och ting. Vår omställning har också gjort det lättare för för dem att slippa behöva använda spetsvärme, så indirekt har vi kunnat bidra till en bättre bränslemix, konstaterar Henrik Patriksson.

Nästa steg för fossilfria Eidar är att engagera hyresgäster som ”miljöambassadörer” vilket är ytterligare ett sätt att nå ut med information och kunskap. Företaget planerar också att inom kort erbjuda hyresgäster att låna bolagets elbilar under kvällar och helger, mot att de betalar för tid och körsträcka.

Fakta: Vad är ”fossilfritt”?

Traditionella fossila bränslen, från kol och olja, ökar halten av koldioxid i atmosfären vilket påskyndar den globala uppvärmningen. Biobränslen och förnybar energi däremot, som finns naturligt i vårt kretslopp, gör inte det och är därför fossilfria. Till dessa hör biogas, el från vatten- och vindkraft och diesel som tillverkas av vegetabiliska oljor och animaliskt fett, förklarar Gabriella Castegren, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

På resan mot fossilfrihet vill hon uppmuntra till lokala samarbeten och samverkan inom medlemssfären, exempelvis genom att dela strategier och upphandlingsunderlag. Och att börja med det som är enklast.

– Det finns många lågt hängande frukter där företagen har rådighet,som inköp av bilar, byta ut oljepannor och köpa arbetsmaskiner som går på el. Vissa andra delar kan ta längre tid, till exempel att få tillgång till biodiesel lokalt. Här kan samverkan med andra aktörer i kommunen vara en väg framåt.

– Gå samman med andra samhällsaktörer, prata med energi- och klimatrådgivaren, ditt energiföretag och andra fastighetsägare. Gör det gärna inom ramen för Prisdialogen och Klimatdialogen!

Eidar är fossilfritt enligt definitionen från Fossilfritt Sverige. Alla företagets verksamheter uppfyller även kraven i miljöledningssystemet ISO 14001:2015. b