Projektet i korthet

Inblandade bolag

MKB Fastighets AB

Publicerat i april 2017

­– Det handlar om att medvetandegöra vilka normer och begränsande strukturer som vi styrs av och främja lika rättigheter och möjligheter. Vi vill skapa trygga miljöer och motverka diskriminering, både internt i bolaget och i mötet med våra kunder.

Initiativet till hbtq-certifieringen kom från en av medarbetarna i bostadsbolagets kundtjänst.

– Han hade läst om certifieringen och skickade ett tips till ledningsgruppen, och det var så vi fick upp ögonen för det, berättar Karin Svensson.

Fem halvdagar

Själva utbildningen, som bland annat omfattade fem halvdagsutbildningar för samtliga 300 anställda, genomfördes under förra året av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queras rättigheter).

– Det blev ett år då vi lärde oss och reflekterade, och det var väldigt intressant och givande. Man blir mer ödmjuk ju mer man lär sig, konstaterar hon.

– I mitt eget jobb har jag blivit lite mer eftertänksam när jag pratar med människor. Jag tänker mer på hur jag uttrycker mig och försöker undvika att generalisera.

Hbtq-handlingsplan

MKB har också arbetat fram en hbtq-handlingsplan. I den ingår att bland annat att nyanställda ska få grundläggande hbtq-kunskap och att de rekryteringsbolag som anlitas arbetar med samma värdegrunder som MKB.

– Det gäller ju att man inte söker sådana personer som är lika en själv, utan tänker affärsmässigt på det sättet att olikheter berikar. Det blir sällan kreativt när människor är för lika varandra, säger Karin Svensson.

I planen ingår också checklistor för företagets bilder och texter.

– Vi kanske till exempel inte längre kommer använda uttryck som ”man eller fru” utan ”partner”. Och vi kommer också att titta över vad vi skickar för signaler genom våra bilder.

Skyddsronder

Kompletterande checklistor planeras även för företagets skyddsronder på de egna kontoren.

– Vi vill säkerställa att alla miljöer är inkluderande och känns trygga. Till exempel är inte längre våra toaletter märkta med man eller kvinna, eftersom alla inte identifierar sig som det, säger Karin Svensson.

– Vi har inte alla svaren, men vi har aktualiserat de här frågorna, och det tror jag är det allra viktigaste. Att skapa rum för de här diskussionerna.

Fler samtal

Och numera pratas det mer om diskriminering och andra viktiga frågor inom MKB, berättar Karin Svensson. Både på kafferaster, arbetsplatsträffar och stormöten där all personal samlas.

– Senast hade vi en inspirationsverkstad då vi bland annat pratade om hur man kan agera om någon kollega inte mår bra, och hur man gör när hyresgäster klagar på varandra. Det var alltså inte bara kopplat till hbtq-frågorna, men det kom fram under utbildningen att de anställda efterfrågade den här typen av mötesforum.

Kort om Hbtq

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner. Queer innebär ett ifrågasättande av heterosexualitet som det normala, givna och förväntade i samhället. Transpersoner ifrågasätter den könstillhörighet de tilldelades vid födelsen.

Källa: Nationalencyklopedin