Projektet i korthet

Inblandade bolag

representanter från kommunen, polisen, vaktbolag, skolan, bostadsbolagen i Växjö.

Publicerat i april 2018

– Vårt huvudfokus i Tisdagsgruppen ligger på området Araby, men Växjö är inte gigantiskt stort så vi har en bra, bred överblick också, säger Martin Eneborg, ansvarig för bostadssociala gruppen på Växjöbostäder.

Han berättar hur gruppen ses i fritidsgårdens lokaler på Bergendahlska gården, BG, som fungerat som en mötesplats för Växjös unga i mer än 50 år. Under ett timmeslångt avstämningsmöte som protokollförs går de alltid laget runt. Växjöbostäders bostadssociala grupp, som består av fyra personer, turas om att gå på mötena.

– Tisdagsgruppen är ett väldigt bra forum för samverkan, i och med att vi ses tätt och kan stämma av saker och ting som dyker upp. Och har man någon specifik fråga så kan man ju fånga upp rätt person efteråt, säger Martin Eneborg.

– På mötena beskriver vi vad som händer, eller inte händer, och vi gör en bedömning av läget utifrån framtagna parametrar. Det kan handla om allt från uppbruten gatsten, konflikter eller sådant vi behöver ha i åtanke som kan påverka läget, som skollov eller andra händelser.

Kort startsträcka

Han uppskattar bredden på gruppen och hur värdefullt det är att det till exempel finns representanter från skolan med, som han beskriver har ”ett finger i luften” och snabbt känner av vilka vindar som blåser, stämningar och tecken på oro.

– Det fina med det här initiativet är att vi kan täcka in alla dygnets timmar i trygghetsarbetet. Just Araby är ett område som vänt, vi har inte behov av särskilda insatser och därför är det grönt på vår skala. Men det gäller att inte släppa taget för det. Den dagen det behövs insatser så har vi ett bra upparbetat samarbete, resonerar han.

Scott Goodwin, kommunpolis i Växjö, var den som tog initiativet till Tisdagsgruppen och han bekräftar bilden av gröna Araby. Utvecklingen de senaste två åren har varit positiv.

– Det är lugnare, men det är klart att det kan ändras på en förmiddag. I gruppen är vi 18 till 20 personer med operativt fokus, vi har ”fingret på pulsen” och sen blickar vi hela tiden sju dagar framåt.

Fyller i varandras luckor

Enligt Scott Goodwin är den stora vinsten med Tisdagsgruppen att alla kan bidra med att fylla i varandras luckor, vilket ger en mycket jämnare riskbedömning nu jämfört med tidigare. Han upplever att oron inom själva gruppen har dämpats av det gemensamma och systematiska sättet att jobba på, vilket i sin tur påverkar hur gruppmedlemmarna arbetar vidare inom sina områden.

– Jag märker till exempel också att de i större utsträckning tar direktkontakt med varandra om det är något, polisen behöver inte fungera som en mellanhand och det är bra.

Tisdagsgruppen har inget mandat att fatta strategiska beslut, men Scott Goodwin ser gruppen som en viktig resurs för att till exempel kunna ta fram förslag till brottsförebyggande åtgärder. Han berättar om hur de till exempel identifierade kopplingen mellan skadegörelse på skolområden sena kvällar och nätter och tillgången på gratis trådlös uppkoppling, wifi, vilket ungdomarna drogs till. Gruppen fungerar här som en länk som kan dela med sig av sina iakttagelser till dem som arbetar på strategisk nivå.

Otrygga platser

För Växjöbostäder är Tisdagsgruppen även ett forum som ibland tangerar mer förvaltningsnära frågor, till exempel utemiljön, vilket Martin Eneborg ser som ytterligare en tillgång.

– Det kan handla om något så konkret som ett förvuxet buskage som gör att en plats upplevs som mörk och otrygg, då återkopplar vi sen till gruppen när vi åtgärdat det.

För den som vill bilda en samverkansgrupp lik Tisdagsgruppen råder Martin Eneborg:

– Var väldigt noga med att identifiera olika funktioner som behöver finnas representerade i gruppen! Då får ni dygnet runt-täckning och kan få fram en riktigt bred lägesbild.

Ur Tisdagsgruppens bedömningsmall för social oro

Tisdagsgruppen skattar kända tecken och kända risker för social oro från 1 till 100 procent. Utifrån skärningspunkten mellan de två parametrarna bedöms resultatet i en färgskala som går från grönt till gult och rött.

Social balans (grön)
Klara av situationen med befintliga resurser och rutiner. Risk finns för brott och oro för individer/grupper, men bedöms som hanterbar.

Social obalans (gul)
Klara av situationen med befintliga resurser, men omprioriteringar eller ändrad taktik kan behövas. Ökat krav på operativ samverkan och brottsförebyggande åtgärder. Förhöjd risk för brott och oro bland individer/grupper.

Social oro (röd)
Klarar inte av situationen med befintliga resurser. Personalförstärkning och andra åtgärder krävs. Allvarlig risk för brott och oro för individer/grupper.

 

Växjöbostäder grundades 2013 och är ett kommunägt bostadsbolag i Växjö som förvaltar cirka 8 900 lägenheter, varav 1 900 studentlägenheter och 42 000 kvadratmeter lokaler. På Växjöbostäder arbetar cirka 100 medarbetare.