Projektet i korthet

Inblandade bolag

Svenska Bostäder

Publicerat i maj 2024

Bostad först går ut på att människor som står långt ifrån bostadsmarknaden får ett långsiktigt boende direkt – utan några krav på drogfrihet eller nykterhet, till exempel. Utgångspunkten är att människor behöver trygga bostäder innan de kan förväntas ta itu med andra problem. De erbjuds dock samtidigt ett omfattande socialt stöd utifrån sina egna önskemål och behov (läs mer nedan).

Svenska Bostäder är ett av de bostadsbolag som lämnar lägenheter till Stockholms kommuns Bostad först-verksamhet.

Porträttbild på Sara Rafiq, chef för Svenska Bostäders bosociala grupp– En av de främsta anledningarna till att jag vill arbeta i allmännyttan är just att vi får vara med och bidra till samhällsutveckling och att vi tar det här ansvaret. Att vi har bostäder för alla och att vi står för allas lika rättigheter och värde. Så jag tycker att det är jättebra att vi jobbar med att erbjuda Bostad först-lägenheter och träningslägenheter, säger Sara Rafiq.

– I det större perspektivet tror jag också att det kan vara en attraktionskraft utåt när vi rekryterar nya anställda.

Den bosociala gruppen har hand om oriktiga hyresförhållanden (som olovlig andrahandsuthyrning), obetalda hyror och störningar – och det är framför allt just störningsutredarna i gruppen som kommer i kontakt med Bostad först-lägenheterna.

Om det kommer fler klagomål om störningar från de lägenheterna än andra lägenheter har Sara Rafiq inte någon statistik på. Men hon tror att det lätt uppstår en känsla av otrygghet bland grannarna redan vid inflyttningen.

– De människor som flyttar in kan ibland sticka ut utseendemässigt från våra andra hyresgäster, eftersom vissa kan ha en pågående problematik och en långvarig hemlöshet bakom sig, ofta kopplad till psykisk ohälsa och missbruk.

Störningar kan eskalera

Ibland besannas också grannarnas farhågor.

– Det kan till exempel vara mycket spring till och från lägenheten, och på olämpliga tider på dygnet, och det kan stå besökare utomhus och ropa för att bli insläppta – och då blir det ju störningar. Om det eskalerar kan det gå ganska fort och bli väldigt stökigt.

Det kan därför vara klokt att tilldela en lägenhet långt från personens tidigare trakter.

– Om någon till exempel har haft sin hemvist i Vällingby under en stor del av sitt hemlösa liv, så kan det vara väldigt bra att personen inte får en lägenhet just där, för att det ska bli lättare att bryta det gamla umgänget. Det kan ju annars kräva en otrolig styrka att säga ”nej, du får inte komma hem till mig och duscha och sova på min soffa”.

Goda kontakter med kommunen

När det kommer in störningsanmälningar till Svenska Bostäder tar utredarna först reda på om det verkligen förekommer störningar, på samma sätt som för andra lägenheter. Därefter kontaktas Bostad först-gruppen inom Stockholms stad, eftersom det är kommunen som är förstahandshyresgäst – och de kontakterna fungerar mycket bra, betonar Sara Rafiq.

– Vi har en väldigt bra kontaktperson där och vi har också möten fyra gånger om året med dem tillsammans med Stockholmshem och Familjebostäder, som är våra systerbolag i Stockholm. Det är viktigt att man etablerar en god kontakt, så att man förstår varandra.

En annan nyckel till framgång är snabba insatser, både från bostadsbolaget och kommunen.

– Det är en stor fördel för nyttjaren om man agerar och reagerar väldigt snabbt, och att man kan vara flexibel och gå utanför ramarna ibland. Om grannarna till exempel har bestämt sig för att ”det här kommer inte funka” så blir det kanske inte bra oavsett vad vi gör, och då kan det vara bra att ge nyttjaren en ny chans i någon annan del av beståndet.

Bostad först i ägardirektivet

Att Svenska Bostäder ska tillhandahålla Bostad först-lägenheter finns inskrivet i bostadsbolagets ägardirektiv, konstaterar Sara Rafiq.

– Det är helt enkelt en del av vårt uppdrag att förse staden med olika typer av kontrakt, men man behöver jobba internt för att skapa en ökad förståelse för varför vi har Bostad först och hur vi jobbar med de lägenheterna inom företaget, säger hon.

– Vi behöver också jobba med våra egna rutiner och vad vi som bostadsbolag kan göra för att det här ska fungera så bra som möjligt.

Välkomstbesök hos nyinflyttade

Sara Rafiq tar välkomstbesöken hos den som ska flytta in som ett konkret exempel. Då kommer en fastighetsvärd, en störningsutredare och även en vård och stödsamordnare från Bostad först till lägenheten.

– De här besöken tror vi starkt på. Under den här lilla stunden, en halvtimme eller en timme, visar vi vilka vi är och förklarar för nyttjarna vilka rättigheter och skyldigheter som de har, berättar hon.

– Vissa har inte haft något lägenhetskontrakt tidigare, och då kan tröskeln vara väldigt hög för att ta kontakt om det blivit något fel i lägenheten. Man kan också ha svårt att förstå vad en störning är, och vad man får och inte får göra.

Interna informationsmöten

Kommunens Bostad först-verksamhet anordnar också informationsmöten för dem som blivit beviljade en lägenhet, och även där medverkar Svenska Bostäder för att informera om rättigheter och skyldigheter och liknande.

– Så det blir ju sammantaget mycket tid som vi lägger på en väldigt liten grupp, och därför måste vi jobba internt för att alla ska förstå vikten av det.

Förstahandskontrakt tidigast efter ett år

De som flyttar in i Bostad först-lägenheterna har möjlighet att få ta över dem med egna förstahandskontrakt efter drygt ett år. Sara Rafiq menar att det är viktigt att inte ha för bråttom.

– Ett år kan vara en för kort tid för att få allt att funka och hinna få de bästa förutsättningarna för ett långvarigt hyresavtal. Vi ser tyvärr ibland att det fallerar när man ska börja stå på egna ben och kanske även tackar nej till insatser och hjälp. Då kan det hända att man halkar efter med hyran och faller tillbaka till ett levnadssätt som man hade tidigare – och då kan det leda till att man blir avhyst.


Kort om Bostad först

 • Metoden Bostad först utmärks av att de som flyttar in får en långsiktig boendeform direkt. Tanken är att de då får möjlighet att ta tag i andra problem i sina liv.
 • Målgruppen är hemlösa personer med komplex social problematik.
 • Inga krav ska ställas på den boende utöver dem som ställs på övriga hyresgäster. Följaktligen ställs exempelvis inte krav på frihet från missbruk för att få en bostad i Bostad först.
 • Däremot erbjuds ett omfattande socialt stöd som utgår från den enskilda personens önskemål och behov.
 • Läs mer här i Sveriges Allmännyttas marknadsrapport om bostadssociala frågor

Kort om Bostad först i Stockholm

 • Start: Funnits som verksamhet inom socialförvaltningen sedan 2016.
 • Antal: Ett drygt hundratal platser i lägenheter hos Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder.
 • Målgrupp: Vuxna kvinnor, män och par i långvarig hemlöshet och med komplexa stödbehov, ofta till följd av långvarigt missbruk och psykisk ohälsa/sjukdom.
 • Stöd: Från kommunens vård och stödsamordnare (så kallade case managers). Stödet varierar, men utgångspunkten är ett hembesök per vecka. Brukarna erbjuds också en hälsoundersökning på en öppenvårdsmottagning. En organisation med personer med egen erfarenhet av återhämtning från psykisk ohälsa erbjuder därtill stöd för att bryta social isolering. Det finns även möjlighet till social samverkan och aktiviteter genom ett studieförbund.
  Källa: Stockholms stad