Boverket fick förra sommaren i uppdrag av regeringen att utvärdera stödet för renovering och energieffektivisering samt analysera ägarförhållanden på hyresbostadsmarknaden. Den första delen av utvärderingen presenterades i höstas och den andra nu i juni.

Boverket föreslår i rapporten att regeringen bör utreda följande:

  • Skattefria underhållsfonder för hyresbostäder
  • Obligatoriska underhållsplaner för bostadsrättsföreningar
  • Vilka åtgärder som kan främja genomförande av underhållsåtgärder i samband med renovering
  • En förstärkning av bostadsbidraget
  • Breddat renoverings- och energieffektiviseringsstöd till att inkludera fler hållbarhetsaspekter

– Vi kan i stora drag ställa oss bakom de förslag som Boverket har tagit fram. I synnerhet möjligheten till avdragsgilla avsättningar för framtida fastighetsunderhåll, som skulle skapa ett stort mervärde för hyresgäster och bostadsföretag. Därmed undviker vi att skjuta framtida kostnader för underhåll på framtida generationer av hyresgäster, säger Karl Törnmarck.

– Med underhållsfonder kan fastighetsägare på ett enklare sätt garantera att underhåll blir gjort i rätt tid, vilket ger en ökad boendekvalitet utan omfattande hyreshöjning, framhåller han.

Togs bort på 90-talet

Hur underhållsfonder kan komma att påverka hyresutvecklingen är dock upp till hyresmarknadens parter att ta ansvar för, tillägger han.

Möjligheten till skattefria underhållsfonder har funnits tidigare i Sverige, men togs bort under skattereformen på 1990-talet.

Även Boverkets önskan om att renoverings och energieffektiviseringsstöd ska inkludera fler hållbarhetsaspekter välkomnas.

– Renovering är ju otroligt komplicerat ur ett hållbarhetsperspektiv och vi får inte glömma att även energieffektiviseringsåtgärder har klimatpåverkan. Det är viktigt att vi inte stirrar oss blinda på kilowattimmar utan i stället fokuserar på livscykelperspektivet.

Storbolagsperspektiv

Som underlag till rapporten har Boverket gett forskningsinstitutet Rise i uppdrag att intervjua några av de största fastighetsbolagen i Sverige, både allmännyttiga och privata fastighetsbolag.

– Detta är i min mening den största svagheten med rapporten eftersom de ekonomiska förutsättningarna i de allmännyttiga bolagen på mindre orter ofta är de mest utmanande. De borde även ha fångat upp även de mindre bostadsföretagens perspektiv, säger Karl Törnmarck.