Regeringen vill förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjingen och tydliggöra att planeringen ska ske i ett regionalt perspektiv. Därför föreslår man att bostadsförsörjningslagen förändras och utvecklas på ett antal punkter. Förslaget presenteras i propositionen En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
De viktigaste förändringarna är följande:

  • Vid planeringen ska kommunerna alltid samråda med andra berörda kommunerLänsstyrelsen och regionala organ ska alltid ges tillfälle att yttra sig
  • Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska innehålla vissa bestämda uppgifter
  • Om riktlinjerna saknar vissa uppgifter får regeringen bestämma att kommunen ska anta nya riktlinjer
  • Riktlinjerna ska ses över om förutsättningarna förändras
  • Riktlinjerna får betydelse vid tillämpningen av vissa bestämmelser i plan- och bygglagen
  • Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet ska anses vara ett allmänt intresse i plan- och bygglagen

Regeringens förslag bygger på en översyn av bostadsförsörjningslagen som Boverket genomförde under förra året. Förslaget har remissbehandlats och det förslag som regeringen nu har lagt fram överensstämmer i huvudsak med de sypunkter som SABO då framförde.

Bostadsförsörjningslagens syfte
Syftet med den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Detta syfte är redan uttalat i lagen och kvarstår oförändrat.

Samråd
Enligt nuvarande bestämmelser ska kommunerna samråda med andra kommuner som berörs av planeringen om det behövs. Det är kommunen själv som avgör om så är fallet. Förslaget innebär att samråd alltid ska ske med berörda kommuner. Avsikten är att markera att kommunerna i sin planering bör ta hänsyn till bostadsbehovet utifrån ett regionalt perspektiv. Där det redan finns etablerade samrådsformer mellan kommunerna kan sådana fortsätta att tillämpas som tidigare. En annan nyhet är att länsstyrelsen och andra regionala organ alltid ska ges tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen
Planeringen ska enligt gällande lag utmynna i riktlinjer för bostadsförsörjningen, vilka ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Regeringens förslag innebär att nya riktlinjer måste antas om förutsättningar för befintliga riktlinjer förändrats. Syftet är att riktlinjerna alltid ska vara aktuella i förhållande till situationen på den lokala bostadsmarknaden.

Dagens regelverk ställer inga krav på innehållet i kommunernas riktlinjer. Regeringen föreslår nu en helt ny bestämmelse som innebär att följande uppgifter alltid ska finnas med i riktlinjerna:

  1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
  2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
  3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Dessa uppgifter ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. Boverket och länsstyrelserna har till uppgift att erbjuda kommunerna vägledning och metodstöd i detta arbete.

Lagens krav är minimikrav och de kommuner som vill kan göra mer omfattande analyser och även tillföra ytterligare uppgifter som man anser behövs.

Men om en kommun beslutar om riktlinjer utan att dessa innehåller uppgifter om hur man tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen, så har regeringen, enligt förslaget, rätt att förelägga kommunen att anta nya riktlinjer. Syftet med förslaget är att öka trycket på kommunerna att ta fram riktlinjer som tillgodoser bostadsförsörjningsbehovet även ur ett regionalt perspektiv.

Förslaget innebär i denna del en inskränkning av den kommunala självstyrelsen. Regeringen menar emellertid att det finns ett starkt allmänt intresse att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, vilket måste vägas mot inskränkningens effekter. Vid en sådan avvägning har man kommit fram till att inskränkningen är rimlig. Man framhåller också att möjligheten att utfärda ett sådant föreläggande ska utnyttjas restriktivt och att det inte får innefatta någon kvalitativ bedömning av på vilket sätt kommuner valt att ta hänsyn till de nationella och regionala målen, planerna och programmen.

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska enligt dagens regelverk lämna kommunerna råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen. Regeringens förslag innebär att länsstyrelsen också ska uppmärksamma kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning kommer till stånd. Länsstyrelsen får också alltid möjlighet att yttra sig till kommunen i samband med planeringsprocessen. Syftet är att ytterligare stärka det regionala hänsynstagandet vid den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen.

Koppling till plan- och bygglagen
Plan- och bygglagen innehåller en uppräkning av ett antal allmänna intressen som kommunen ska ta hänsyn till vid planläggning och regeringen föreslår nu att denna utökas med ytterligare ett allmänt intresse: bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Samtidigt tillförs bostadsförsörjningslagen en bestämmelse som säger att kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande vid tillämpningen av den nya bestämmelsen i plan- och bygglagen. Syftet är att skapa en tydlig koppling mellan bestämmelserna om planläggning i plan- och bygglagen och möjligheterna att tillgodose det kommunala bostadsförsörjningsbehovet.

Ekonomiska tjänster av allmänt intresse
I Boverkets rapport från översynen av bostadsförsörjningslagen föreslogs en ny bestämmelse som innebär att kommunerna ska kunna använda sig av det styrmedel som erbjuds genom EU:s statsstödsregler för ekonomiska tjänster av allmänt intresse. Regeringen skriver att detta förslag kräver fördjupad analys och utveckling och hänvisar till pågående utredningar om en kommunallag för framtioden respektive om EU-rättsliga förutsättningar för kommunal bostadspolitik. Dessa utredningar bör inväntas innan ställning tas i frågan.

Vad händer nu?
Regeringen överlämnade propositionen till riksdagen den 19 juni. Ärendet kommer att behandlas av riksdagen i höst. Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 januari 2014. Nu gällande föreskrifter ska dock tillämpas vad gäller riktlinjer för bostadsförsörjningen som antagits före ikraftträdandet. Samma sak gäller för ärenden enligt plan- och bygglagen som påbörjats före ikraftträdandet.

Läs regeringens proposition här