Uppdaterad 2020-12-09

Risken för smittspridning varierar stort över landet och svaren ska tolkas med utgångspunkt från situationen i ditt område.

Längst ned finns en lista med länkar till sidor där du hittar ännu mer information i ämnet.

Bör vi ha lägenhetsvisningar nu?

När en hyresgäst har sagt upp sin lägenhet är denne skyldig att på lämplig tid låta visa lägenheten. I de fall hyresvärden bedömer att det finns risk för smittspridning kan ett alternativ till en vanlig lägenhetsvisning vara att låta hyresspekulanter få information om lägenheten på något annat sätt.

Det kan till exempel ske genom att de får ta del av en planritning och eventuella foton på lägenheten, om den avflyttande hyresgästen kan tänka sig att skicka sådana. Beskriv gärna lägenheten, huset och området lite extra i annonsen.

Kan vi utföra reparationer inne i lägenheterna?

Det är viktigt att som hyresvärd hålla sig kontinuerligt uppdaterad om myndigheternas rekommendationer och lokala allmänna råd. I de områden där det finns en hög risk för smittspridning bör inte annat än absolut nödvändiga reparationer och besiktningar genomföras. De reparationer och underhållsåtgärder som kan vänta bör alltså skjutas upp till ett senare tillfälle. På så sätt undviks risken för att smittas och att smitta.

I de fall reparationsarbeten i lägenheten inte kan vänta är det förstås mycket viktigt med god handhygien, att hålla avstånd till andra samt att hosta och nysa i armvecket. Det kan vara klokt att påminna anställda och entreprenörer om vikten av noggranna hygienrutiner i samband med besök i lägenheterna. Anställda som känner sig sjuka bör naturligtvis alltid stanna hemma från arbetet.

Kan vi hålla bolagsstämman som vanligt?

Enligt huvudregeln ska den ordinarie bolagsstämman i ett aktiebolag hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Det finns dock möjligheter, när det föreligger extraordinära omständigheter, att hålla stämman på annan ort. På grund av de rådande restriktionerna är det inte säkert att det är lämpligt att hålla bolagsstämman som vanligt.

Eftersom ett kommunalt aktiebolag endast har en aktieägare, det vill säga kommunen, kan denne bestämma att stämman ska hållas exempelvis via videolänk. Det är också möjligt att hålla stämman utan att ses. Då upprättas istället ett protokoll som skrivs under av ägaren, som vanligt representerad av ett ombud med skriftlig fullmakt.

Riksdagen har beslutat om en tillfällig lag för att underlätta för bolag att genomföra bolagsstämmor utan personliga möten, i syfte att minska spridningen av viruset. Enligt dessa regler får styrelsen i ett aktiebolag besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt genom poströstning, även om det saknas sådana bestämmelser i bolagsordningen och utan att det angetts i kallelsen till stämman.

Hur poströstningen ska gå till och vilka formulär som ska användas får upplysas om på bolagets webbplats, eller på annat sätt som bolaget brukar använda för att lämna information till aktieägarna. Själva poströstningsformulären får tillhandahållas på bolagets webbplats.

Bestämmelserna trädde ikraft den 15 april 2020 och gäller fram till årsskiftet 2020/2021. Eftersom pandemin fortfarande pågår har riksdagen beslutat att den tillfälliga lagen ska fortsätta att gälla till utgången av 2021.

Vad ska man tänka på just nu när det gäller GDPR?

Uppgifter om hälsa är exempel på personuppgifter som är känsliga och därmed extra skyddsvärda. Enligt Datainspektionen gäller följande:

  • Uppgifter om att någon är smittad av coronavirus räknas som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att en anställd har återvänt från ett så kallat riskområde anses inte som en personuppgift om hälsa.
  • Uppgifter om att någon är i ”karantän” (med innebörden att hen av försiktighetsskäl inte vistas på arbetsplatsen) anses inte som en personuppgift om hälsa, om den inte innehåller närmare information om orsaken.
  • Uppgifter om att någon är satt i karantän enligt smittskyddslagen är däremot sannolikt en personuppgift om hälsa.

Hur påverkar coronapandemin våra upphandlingar?

Frågan är om pandemin utgör en force majeure-situation som innebär möjligheter att direktupphandla. Svaret är att vi inte riktigt vet. Varje situation måste bedömas för sig, för att se om förutsättningarna för direktupphandling är tillämpliga.

En upphandlande myndighet får enligt LOU (lagen om offentlig upphandling) använda ett förhandlat förfarande utan föregående annonsering (det vill säga direktupphandla) om det – på grund av synnerlig brådska som beror på omständigheter som inte kan tillskrivas och inte har kunnat förutses av myndigheten – är omöjligt att hålla de tidsfrister som gäller vid öppet och selektivt förfarande, eller vid förhandlat förfarande med föregående annonsering, och anskaffningen är absolut nödvändig. Det bör noteras att det finns relativt stora möjligheter inom befintligt regelverk att förkorta tidsfristerna, vilket innebär att tillämpningsområdet är snävt för detta undantag.

Det finns också andra grunder för att direktupphandla, till exempel om upphandlingen inte överstiger 615 312 kronor (exklusive moms). Det är viktigt att tänka på att när värdet beräknas ska även andra direktupphandlingar av samma slag som gjorts under räkenskapsåret räknas med. Det innebär att även detta undantag är snävt.

Vad händer om leverantören inte klarar att leverera?

En del leverantörer kan ha svårt att leverera under rådande omständigheter. Det är vanligt att avtal innehåller en force majeure-klausul. Om vi nu befinner oss i en sådan situation innebär en sådan klausul att bägge parter befrias från att fullgöra sina skyldigheter i avtalet. Det innebär till exempel att leverantören befrias från att leverera.

Vad säger upphandlingsmyndigheten?

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för stöd både på upphandlingsområdet och statsstödsområdet. Myndigheten tog under flyktingkrisen 2015 fram en vägledning om upphandling i akuta situationer som den arbetar med att uppdatera. Den innehåller en del bra information som även gäller nu.

SKL Kommentus, som upphandlar ramavtal för kommuner och regioners räkning, har också tagit fram en del svar på frågor som rör ramavtal och coronaviruset.

Finns det några undantag på statsstödsområdet som är tillämpliga nu?

Regeringen har tagit fram en del åtgärder som med anledning av den uppkomna situationen som syftar till att öka likviditeten för företag, men som inte innebär att det blir fråga om statsstöd.

EU-kommissionen förbereder också nya tillfälliga statsstödsregler för att ge större möjligheter för medlemsstaterna att kunna lämna statsstöd. Dessa regler kommer dock inte att kunna tillämpas av kommuner eller regioner, eftersom de måste tillämpas på samma sätt i hela Sverige. De ger alltså endast möjligheter för regeringen att komma med ytterligare stödåtgärder.