Utredningen om trygghet i bostadsområden har undersökt problembilden kring brott som begås i hyreslägenheter eller i närområdet och kommit fram till att brottsligheten i dag har en stor påverkan på tryggheten för boende i flerfamiljshus men också för fastighetsägare.

Utredningen hänvisar bland annat till undersökningar som visar att andelen som upplever otrygghet i sitt eget bostadsområde är större hos dem som bor i hyreslägenheter än i andra boendeformer och att detta är extra tydligt i utsatta områden. En trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet visar att så många som 50 procent av de boende i hyresrätter i utsatta områden känner sig otrygga inför att gå ut på kvällen i sitt bostadsområde.

Utredningens kartläggning visar även att många fastighetsägare jobbar under förhållanden som på grund av brottslighet i bostadsområdena medför en stor säkerhetsproblematik, och i vissa fall hindrar skötseln av fastigheterna och att driva uppsägningsärenden.

Ökad risk för utomstående

Att de senaste årens ökade grova brottslighet i form av skjutningar och sprängningar bedöms ha ökat risken för utomstående att skadas och dödas nämns också som en viktig bakgrundsfaktor, liksom att personrån, utpressning och narkotikaförsäljning skapar stor otrygghet i vissa bostadsområden.

För att ge bättre förutsättningar för trygga bostadsområden anser utredaren Thomas Edling därför att det behövs större möjligheter att ingripa med hyresrättsliga sanktioner mot hyresgäster som begår brott.

Lars Matton, som suttit med som expert i utredningen, framhåller att det är särskilt viktigt att utredningen föreslår en grund för omedelbar uppsägning som benämns ”särskilt allvarlig brist i skötsamhet”, där det inte krävs rättelseanmaning eller varningsbrev om en hyresgäst hotar eller är våldsam mot hyresvärdens personal eller andra personer, till exempel blåljuspersonal och hemtjänstpersonal.

– I dag är det bara möjligt att säga upp denna kategori hyresgäster till omedelbart upphörande efter rättelseanmaning. Och en sådan regel finns i dag bara när det gäller särskilt allvarliga störningar mot grannar, säger Lars Matton.

Justitieminister Gunnar Strömmer, som på torsdagen deltog i en pressträff tillsammans med utredaren Thomas Edling, lyfte särskilt fastighetsägarnas viktiga roll i arbete med att skapa trygghet i bostadsområden.

– Utredningen föreslår ju också att fastighetsägare som arbetar aktivt med trygghetsfrågor bör få tillgodoräkna sig detta vid hyressättningen, vilket hyresmarknadens parter kan hantera vid förhandlingar, betonade Gunnar Strömmer.

Fem utredningsförslag

Här är utredningens förslag:

  1. Hyresgästens skyldighet att bevara tryggheten inom fastigheten ska skärpas och komma till uttryck i hyreslagen. Ett uppsamlande begrepp för olika former av åsidosättande, bristande skötsamhet, ska införas. Vid särskilt allvarliga fall av bristande skötsamhet ska det inte krävas att en uppsägning har föregåtts av en anmaning till hyresgästen att vidta rättelse.
  2. Brott som begås av hyresgästen ska likställas med störning i boendet om brottsligheten är ägnad att medföra en sådan försämring av miljön i omgivningen som inte skäligen bör tålas av dem som bor där. Något krav på en rättelseanmaning före en uppsägning ska inte finnas.
  3. Hyresgästens ansvar att hålla noggrann tillsyn över vissa personer ska gälla på samma sätt i fråga om sådan brottslighet i omgivningen som likställs med störningar i boendet som i övriga situationer. Nuvarande modell för tillsyn är tillräckligt flexibel för att hänsyn ska kunna tas till skillnaderna mellan olika situationer.
  4. Förverkande av hyresrätten på grund av brott i lägenheten ska kunna ske i fler situationer. En hyresrätt ska vara förverkad om lägenheten används för att begå brott av allvarligt slag, begå brott vanemässigt eller annars i större omfattning. Kravet på att det ska vara fråga om att lägenheten ska användas helt eller till väsentlig del för brottslig verksamhet tas bort.
  5. Hyrestvister som rör särskilt allvarliga brister i skötsamhet och användning av lägenheten för att begå brott ska handläggas särskilt skyndsamt.

Madrassboende förbjuds

Utredningen har också undersökt problematiken med så kallade madrassboenden, där en hyresgäst i sin lägenhet upplåter sovplatser till ett stort antal personer.

Kartläggningen visar att det är förhållandevis vanligt att hyresgäster inrymmer utomstående på ett sådant sätt att det inte överensstämmer med ordnad fastighetsförvaltning, vilket inte sällan medför följdproblem som  trångboddhet, ventilations- och fuktskador, förutom störningar och otrygghet för grannar i fastigheten.

Utredningen föreslår därför skärpta krav vid inneboende:

  • Det blir inte tillåtet att ha madrassboende eller fler personer boende i lägenheten än vad den är anpassad för.
  • Det ska beaktas om det kan uppkomma risk för ökat slitage eller försvårad fastighetsförvaltning.
  • Hyresvärden kan få tillträde för att kontrollera hur lägenheten används. Ett meddelande om tillträde till lägenheten ska anses lämnat till hyresgästen när det avsänts i ett rekommenderat brev.

Regelskärpning även för barn

Utredaren lämnar också förslag om skärpta regler för uppsägningen även i fall där ett barn till hyresgästen har begått brott i närområdet.

Utredningen skickas nu ut på remiss.

– Jag hoppas på en bred uppslutning kring förslagen i riksdagen, och jag tror att den allmänna stämningen i samhället nu ger förutsättningar för detta, sa Gunnar Strömmer vid pressträffen, med syftning på den senaste tidens många grova våldsbrott.

– Men vi ska givetvis lyssna in remissinstanserna, det kan ju framkomma synpunkter som är värda att beakta vid utformandet av de slutgiltiga lagförslagen, tillade han.

Presenteras på Allmännyttans Arena

Fredagen den 6 september arrangerar Sveriges Allmännytta en lunchseminarium, där utredaren Thomas Edling presenterar förslagen.

Utredningsförslagen kommenteras sedan av en panel bestående av Petra Karlsson Ekström (vd Förvaltaren i Sundbyberg), Kristian Halldin (verksamhetsexpert, NOA) och Lars Matton (chefsjurist, Sveriges Allmännytta). Seminariet spelas in och kan även ses i efterhand.