Det finns flera reformer som politiken kan och bör genomföra för att det ska finnas ett utbud som svarar mot behoven och för att konsumenterna ska kunna efterfråga bostäderna. Sveriges Allmännytta för fram följande förslag:

  • Inför låg moms på bostadshyra. Efter en ändring av EU:s momsdirektiv kan nu varje medlemsstat bestämma om moms på bostadshyror. Det skulle sänka kostnaderna vid nyproduktion.
  • Undanta allmännyttan från lagen om offentlig upphandling. Lagen snedvrider konkurrensen till nackdel för allmännyttan och leder i praktiken till högre byggpriser och längre byggtid.
  • Minska ränteavdragsbegränsningarna. Enligt EU:s skatteflyktsdirektiv ska företagens möjligheter att dra av räntekostnader begränsas, men i Sverige har bestämmelserna överimplementerats.
  • Inför ett nationellt typgodkännande. Byggprocessen kan snabbas på genom ett nationellt typgodkännande av tekniska egenskapskrav för standardiserade hus och byggsystem.
  • Se över bostadsbidraget. Detta stöd är viktigt för att hushåll med låga inkomster ska kunna efterfråga en lämplig bostad.

Regering och riksdag har fastställt målet om långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Nu gäller det att ta rätt steg i riktning mot detta mål.

Läs hela artikeln i Altinget Bygg och Bo.