Med uppehåll på grund av de årliga hyresförhandlingarna och coronapandemin, så har arbetet pågått med ett flertal olika arbetsgrupper sedan december 2018. Hänsyn har också fått tas till de statliga utredningarna kopplat till hyresmarknaden som pågått parallellt. Samtalen pågår fortsatt och parterna kommer i höst erhålla resultatet av de arbetsgrupper som tillsatts.

Tvistelösning

När det gäller tvistelösning så finns för de företag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta en tvistelösning sedan 1957, Hyresmarknadskommittén (HMK). Sedan några år tillbaka finns också möjlighet för Hyresmarknadskommittén att lämna över ärenden till oberoende ordföranden, vilket skedde i 14 fall förhandlingsåret 2021. Inom HMK:s ram pågår också ett utvecklingsarbete som syftar till att tvister rörande presumtionshyra och nyproduktionshyra också kan hanteras av HMK.

Fastighetsägarna Sverige och Hyresgästföreningen har nyligen kommit överens om att utforma en tvistelösning baserad på en gemensamt skriven förhandlingsordning samt innehållet i utredningen Mer effektiva hyresförhandlingar (Ds 2021:23), vilket har kommunicerats tidigare av parterna.

Arbetsgrupper för gemensamma lösningar

I ett gemensamt uttalande säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige, Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta och Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen:
– Vi är överens om att detta är frågor som parterna gemensamt bör ha ambitionen att lösa och att detta arbete är angeläget för att hyresförhandlingarna ska utvecklas. Alla parter anser att utveckling är viktigt för en bättre fungerande hyresmarknad och det är därför vi är mycket angelägna om att tillsammans finna en så bred samsyn som möjligt på dessa frågor.
Utöver förhandlingarna avseende grunderna för de årliga förhandlingarna och tvistelösningen tillsattes fyra arbetsgrupper som har behandlat följande områden:
• Förvaltningskvalitet
• Offentlig hyresstatistik
• Systematisk hyressättning (läge och kvalitet)
• Digitalisering och trygghet

Arbetsgrupperna presenterade sina förslag i december 2019. Två grupper fick fortsatt uppdrag. Arbetsgruppen avseende förvaltningskvalitet ska konkretisera vad förvaltningskvalitet innebär och hur det ska påverka hyran. Arbetsgruppen avseende systematisk hyressättning har i uppgift att finna en gemensam modell för en systematisk hyressättning. Båda grupperna ska redovisa sina förslag senast den 1 oktober i år.

De andra två arbetsgruppernas arbete har resulterat i att parterna kommit överens om att bilda ett Digitaliseringsforum samt att de uppvaktat Boverket om att införa offentlig hyresstatistik som parterna är beredda att medverka i och bidra med kunskap och fakta.

För mer information, kontakta:

Hyresgästföreningen: Nationella pressjouren, 010–459 10 70, press@hyresgastforeningen.se

Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna Sverige, 076–100 76 13,
anders.holmestig@fastighetsagarna.se

Sveriges Allmännytta pressjour: 08–406 55 25