Uppdraget är regeringens svar på ett av de förslag som lades fram i betänkandet Kommuner mot brott, som presenterades i juni förra året.

Förutom en ny lag om kommunernas brottsförebyggande arbete föreslog utredningen även att en expertgrupp i form av en utredning skulle tillsättas, för att kartlägga och analysera situationen kring det brottsförebyggande arbetet i kommuner med särskilt utsatta områden.

Regeringskansliet meddelar nu att regeringen ser ett behov av ett fördjupat stöd i dessa kommuner redan i dag.

– Sannolikt uppfyller de flesta kommuner med utsatta områden redan huvuddelen av de krav på brottsförebyggande arbete som den föreslagna lagen kräver. Därför väljer man nu att i stället ge Brå i uppdrag att identifiera vilka behov av åtgärder som finns och sedan ge ett anpassat stöd för att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet, kommenterar Åsa Schelin.

Utgår från lokal lägesbild

Stödet ska omfatta till exempel tillgång till relevant expertkunskap och löpande rådgivning. Det ska enligt regeringen vara behovsanpassat och praktiknära och utgå från kommunens egna förutsättningar och problembild.

– Att regeringen väljer att ge det här uppdraget redan nu, och därmed stödja de kommuner som har utsatta områden ser jag som positivt. Man utgår från att det finns en lokal lägesbild att arbeta vidare från.

– Kartläggningar är bra, men det är viktigt att sedan komma till handling, säger Åsa Schelin.

Stödet kan gälla insatser för att förebygga och motverka nyrekrytering till kriminella gäng och nätverk, grovt våld mellan kriminella och ordningsstörningar i det offentliga rummet.

– För att vända utvecklingen behövs ett starkt brottsförebyggande arbete på bred front. Kommunerna har en särskilt viktig roll på lokal nivå, kommenterar justitieminister Morgan Johansson.

Områden på polisens lista prioriteras

Stödet ska enligt regeringsuppdraget riktas till ett urval av kommuner som har utsatta områden. Områden som Polismyndigheten har identifierat som särskilt utsatta och riskområden ska prioriteras när det görs en bedömning av vilka kommuner som ska få stöd.

Stödet ska också prioriteras till de kommuner där det bedöms få störst effekt.