– Det är positivt att kommunens ansvar lagstadgas. Det ökar tydligheten och kommer att främja det brottsförebyggande arbetet framåt, säger Åsa Schelin, expert på boendesociala frågor på Sveriges Allmännytta.

Kommunerna har en central del i det brottsförebyggande arbetet, eftersom kommunen omfattar en så stor mängd verksamheter som på olika sätt kan verka mot brott. Det brottsförebyggande arbetet kan delas in i social prevention och situationell prevention. Medan social prevention går ut på att ändra inställning till och benägenhet att begå brott, handlar situationell prevention i stället om att minska möjligheterna att kunna begå brott genom att arbeta med den omgivande miljön. Det kan exempelvis handla om lås och larm, men också om att skapa en närvaro av andra människor som ökar risken att bli upptäckt.

Kommunerna föreslås få ett lagstadgat ansvar att:

 • Arbeta med lägesbild – kartläggning och analys
 • Ta fram åtgärdsplaner utifrån lägesbilden
 • Uppföljning – vartannat år, eller tätare vid behov

Kommunerna ska också ha:

 • Ett lagstadgat samordningsansvar
   • Samverkansöverenskommelser
   • Strategiskt råd
 • En samordnande funktion
   • En väg in till kommunen, behöver inte vara en tjänst, kan vara en funktion.

En särskild expertgrupp föreslås för att undersöka situationen i särskilt utsatta områden, där särskilt stöd och uthållighet kommer att krävas. Dessa områden behöver en särskild lägesbild och ett extra stöd.

Ansvaret för det brottsförebyggande arbetet ska ligga på kommunstyrelsen.

Brottsförebyggande ett arbete för många – även bostadsbolaget

Fastighetsägare lyfts som exempel på aktörer som har goda möjligheter att bidra till det brottsförebyggande arbetet genom förvaltning och gestaltning av ett bostads- eller handelsområde.

Kommunerna, å sin sida, får med den nya lagen ett visst ansvar för att samordna det lokala brottsförebyggande arbetet. Dels genom att skapa samverkansöverenskommelser med relevanta aktörer, dels genom att hantera strategiska brottsförebyggande frågor i ett råd tillsammans med relevanta aktörer.