– Regeringen vill att Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. Budgetsatsningar i all ära, men det som verkligen behövs är ett sammanhållet omtag av bostadspolitiken. Inte minst behövs en skattereform för balanserade ekonomiska villkor mellan ägda och hyrda bostäder, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Sverige har under lång tid haft en ökande befolkning, vilket medför behov av ett långsiktigt bostadsbyggande och ett bättre utnyttjande av det befintliga beståndet. Under 2021 och 2022 prognostiserar Boverket att bostadsbyggandet möter byggbehovet. Regeringen menar att det är centralt att byggtakten kan upprätthållas för att successivt bygga i kapp det underliggande underskottet. Ett viktigt verktyg för en fortsatt hög byggtakt är investeringsstödet för hyresrätter och studentbostäder.

I budgeten aviseras satsningar på ett mer hållbart byggande, krafttag i arbetet mot fusk och välfärdsbrottslighet och en höjning av bostadstillägget. I höständringsbudgeten föreslås anslaget för investeringsstödet höjas innevarande år.

Satsningar för ett mer hållbart byggande

Regeringen föreslår också ett flertal satsningar kopplat till byggsektorn. Regeringen avsätter tio miljoner kronor per år till och med 2024 för att Boverket ska utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi inom byggsektorn. Som en del i arbetet ska Boverket arbeta för att möjliggöra byggande med mindre cementanvändning och främja återvinning och återbruk av befintligt byggmaterial.

För att möta behovet av ett långsiktigt bostadsbyggande och klimatsmarta byggmaterial, så föreslås en riktad satsning på forskning och innovation om återbruk, återvinning, respektive nya och alternativa material i bygg- och anläggningssektorn.
Även regeringens generella klimatinvesteringsstöd Klimatklivet förstärks och tillförs nya medel för 2022. Klimatklivet innebär att stöd kan sökas för laddstationer, men även för att ta bort fossila oljepannor och nya mobilitetslösningar för boende.

– Vi välkomnar dessa satsningar, då hållbarhet är en mycket viktig fråga för oss och våra medlemmar. Det ser vi inte minst genom Klimatinitiativet där vi idag har 185 medlemsbolag som arbetar med att minska allmännyttans klimatavtryck, säger Anders Nordstrand.

Krafttag i arbetet mot fusk och välfärdsbrottslighet

En ny myndighet för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen föreslås och tretton myndigheter får tillskott för att stärka deras arbete i att motverka felaktiga utbetalningar, skattebrott, bidragsbrott, arbetslivskriminalitet, penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pengarna ska bland annat användas för att stärka samverkan mot arbetslivskriminalitet och förstärka kontrollen av arbetsmiljön genom utökad tillsyn. Pengar avsätts även för att myndigheter ska kunna göra fler kontroller för att upptäcka och stoppa oseriösa aktörer i välfärden.

– Brottslighet på byggen är ett mycket stort problem. Det är negativt för de som arbetar där och det har också stor negativ påverkan på nyproduktionen av bostäder i form av kvalitetsbrister som i slutändan orsakar stora extrakostnader varje år, säger Anders Nordstrand.

De myndigheter som ingår i satsningen är bland annat Kronofogdemyndigheten, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Finansinspektionen, Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland, Polismyndigheten och Fastighetsmäklarinspektionen.

Höj inte bara bostadstillägget – hög tid att se över bostadsbidraget

För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast föreslår regeringen att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022. Likaså föreslås höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.

– Det är ett bra förslag att höja bostadstillägget, men som vi länge påpekat behöver också bostadsbidraget anpassas till dagens hushållstyper. Nivåerna behöver höjas så att de står i rimlig relation till boendekostnaderna. Bostadsbidraget är en viktig del av den generella välfärdspolitiken, eftersom det gör det möjligt för fler hushåll att efterfråga ett boende anpassat till aktuell livssituation, säger Anders Nordstrand.

Anslaget för 2021 års investeringsstöd höjs i höständringsbudgeten

I höständringsbudgeten föreslås att anslaget för investeringsstödet för byggande av hyresbostäder och bostäder för studerande höjs med 650 miljoner för 2021.

– Det är bra att mer medel tillförs så att fler hyresbostäder kan byggas med hyror som fler har råd att efterfråga. Idag står många bolag, såväl allmännyttiga som privata, i kö för att få ta del av stödet, varför vi också gärna hade sett att bemyndiganderamen för kommande år hade höjts i budgeten för 2022, säger Anders Nordstrand.