För fastighetsföretag som tillämpar K3-regelverket följer kravet att dela in fastigheterna i komponenter med olika procentuella avskrivningssatser beroende på komponenternas nyttjandeperiod. Underhåll och renoveringar innebär sedan tillkommande utgifter som också måste bokföras i enlighet med anvisningarna.

Riktlinjerna för komponentredovisning finns i Bokföringsnämndens Vägledning till BFNAR 2012:1, huvudsakligen i punkterna 17.4, 17.5 (2.18), 17.11, 17.13, 17.21, 17.22 och 35.18.

Vägledning

Sveriges Allmännytta har tagit fram en vägledning som dels beskriver de bakomliggande principerna för komponentredovisning, dels ger utförliga exempel på hur reglerna kan omsättas i praktiken. I den omarbetade version av vägledningen som togs fram 2020 finns också mer utförligt hur man kan resonera i samband med tillkommande utgifter och komponentbyten.

Som medlem kan du ladda hem både riktlinjer och vägledning kostnadsfritt, se nedan. Vägledningen kan även beställas som trycksak.