Komponentansatsen regleras i punkterna 17.4, 17.5 (2.18), 17.11, 17.13, 17.21, 17.22 och 35.18 i Bokföringsnämndens vägledning – Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Riktlinjer & vägledning

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige har tillsammans tagit fram gemensamma riktlinjer för komponentredovisning, som preciserar tankesätt och principer, för att skapa en god lägstanivå.

Eftersom riktlinjerna är övergripande så har vi på Sveriges Allmännytta även tagit fram en vägledning med resonerande text och exempel.

Som medlem kan du ladda både riktlinjer och vägledning kostnadsfritt, nedan. Vägledningen kan även beställas som trycksak.

Ta del av Mölndalsbostäders erfarenheter

Mölndalsbostäder implementerade och började tillämpa komponentredovisning redan under räkenskapsåret 2013. I en promemoria har de dokumenterat tillvägagångssättet vid implementeringen och vilka ekonomiska konsekvenser det nya redovisningssättet fört med sig. Är du medlem kan du ladda ner promemorian kostnadsfritt, nedan.

Bolaget erbjuder även en modell i Excel för fördelning av bokfört värde på komponenter. Den utgår från det som beskrivs i promemorian, är relativt enkel och innehåller till exempel inga makron. Mölndalsbostäder uppskattar om de som vill använda modellen kan tänka sig att bidra till de kostnader som bolaget haft för att skapa modellen. Vid intresse, kontakta Henrik Lyréus, ekonomichef på Mölndalsbostäder, 031-720 84 19 eller henrik.lyreus@molndalsbostader.se.

Metoden är i viss mån säkrad av Mölndalsbostäders revisorer, vilka varit med i hela konverteringsfasen. Mölndalsbostäders medskick är att det är viktigt att förankra metoden hos de egna revisorerna före en eventuell implementering.