Det är en tuff situation, där den direkta effekten är ökade elkostnader. Därefter kommer andra taxor att påverkas eftersom de också drabbas av de högre elkostnaderna, säger Björn Berggren, energiexpert hos Sveriges Allmännytta, och fortsätter:

Tyvärr kommer sannolikt elpriserna att fortsätt vara höga och volatila. Men vi vet att politiken arbetar aktivt för att finna sätt att stödja hushållen. Bl.a. genom det intäktstak för elproducenter som EU:s energiministrar kom överens om i slutet av förra veckan.

Det är första gången i Nils Holgerssongruppens 27-åriga historia som kostnaden för el tangerar kostnaden för fjärrvärme. De stora prisskillnaderna över landet har gjort att Nils Holgerssongruppen valt att använda fyra olika medelpriser för elhandeln, ett för varje elprisområde. Historiskt brukar Nils Holgerssongruppen i första hand koncentrera sig på elnätsavgifterna, en avgift som är beroende av det nätområde fastigheten ligger inom och som är svår för kunderna att påverka; i elprisområde 1 i norr låg medelpriset från 1 juli 2021 till 30 juni 2022 på 69,3 öre medan det i elprisområde 4 i söder låg på 144,6 öre, en skillnad på 75,4 öre/kWh exkl moms.

Tidigare har många små Norrlandskommuner legat i topp avseende total elkostnad till följd av höga elnätskostnader. Om hänsyn tas till skillnaden i medelpris mellan de olika elprisområdena hamnar istället flera orter i söder i toppen

Elpriserna varierar kraftigt mellan våra olika prisområden samtidigt som energianvändningen också varierar, bland annat beroende av brukarbeteende. Därför är det nu viktigt att de stödåtgärder som initieras inte bara tittar på använt antal kilowattimmar, utan även på de varierande förutsättningarna som råder, avslutar Björn Berggren

Fakta: Så har elhandelspriset beräknats
Elpriset är sammansatt av elnätsavgift och elhandelspris (SCB:s statistik för rörligt elavtal rullande medelvärde 12 månader juli-juni och medel för el-område 1-4) samt gällande elskatt för aktuellt år och kommun. Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu. För årets undersökning gäller att elhandelspriset är enligt SCB:s statistik (se ovan) men med den skillnaden att huvudorten i aktuell kommun har det elhandelspris som gäller för det elområde som huvudtätorten finns i till skillnad mot tidigare använda medelvärde för riket.

Om undersökningen
Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

Se hela rapporten på www.nilsholgersson.nu