Energieffektivisering är viktigt för att åstadkomma ett hållbart samhälle. Globalt står energianvändningen för nästan 75 procent av koldioxidutsläppen och alla energieffektiviseringsåtgärder leder till minskade klimatutsläpp. Även att minska användningen av förnybar energi är positivt, eftersom sådan energi kan användas på andra ställen och ersätta fossil energi.

Energistrategier för flerbostadshusägare

Några viktiga förutsättningar för ett bra energieffektiviseringsarbete är att företagsledningen är med på tåget. Det är också viktigt att det finns resurser och kompetens för att utföra ett bra arbete, god förankring inom organisationen och en gemensam inriktning.

Inom Bebo (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) gjordes under 2019 ett arbete för att kartlägga framgångsfaktorer för goda energistrategier för flerbostadshusägare. Länk till rapporten finns nedan.

Metodik för energieffektivisering

När det gäller vilka åtgärder som är lämpliga på byggnadsnivå är det viktigt att komma ihåg att varje byggnad är unik. Det går därför inte att förlita sig på typexempel, utan en analys behöver göras för varje byggnad.

Man behöver också ta hänsyn till hur energitaxorna är uppbyggda. Olika taxor ger olika förutsättningar. En regelbunden dialog med energileverantörerna är alltid bra för att kunna hantera taxor och även för att tidigt få information om eventuella ändringar som planeras.

En energirenovering bör baseras på ett metodiskt arbetssätt. Ett arbetssätt är den så kallade Totalmetodiken, som utvecklats inom Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, BELOK. Totalmetodiken fokuserar på energirenoveringar, men belyser även hur andra egenskapskrav behöver beaktas. I Totalmetodiken tänker man i ”åtgärdspaket” istället för att fokusera på enskilda åtgärder. Åtgärderna i paketet uppfyller tillsammans lönsamhetskraven, och sammantaget minskar åtgärderna fastighetens energibehov drastiskt. Läs mer om totalmetodiken som finns länkad nedan.

Lönsam energieffektivisering

Bebo har genomfört ett projekt om lönsam energieffektivisering. I detta projekt och dess rapporter finns många goda exempel att ta del av. Se länk nedan.

Chalmers Industritekniks dotterbolag CIT har på uppdrag av Boverket tagit fram en rapport som innehåller information om olika energieffektiviseringsåtgärder och deras potential.

Filmer och exempel:

Allmännyttans energisparkampanj

Allmännyttans energisparkampanj löpte under cirka tre år med start hösten 2012. Den initierades av de medlemsföretag som då ingick i det så kallade Skåneinitiativet. Målet: att involvera hyresgästerna i energispararbetet – och samtidigt höja kunskapsnivån. Över 150 medlemsföretag anslöt sig till initiativet!

Arbetet stöttades av oss på Sveriges Allmännytta genom ett kampanjkit och kampanjstöd som gjorde det enkelt att delta och genomföra olika lokala aktiviteter. Kampanjen delades upp i flera steg under 2012–2014. Fokus flyttades från varmvattenförbrukning till belysning och vidare till spartips för tvättstugan, för att sedan övergå i det allmänna, löpande energispararbetet.

Fortfarande aktuell – ta del av tips och produkter
Material från kampanjen är fortfarande aktuell eftersom den innehåller konkreta tips till boende, men även material som kan användas internt. Den har ett lättsamt och delvis humoristiskt tilltal och uppmuntrar till små energisparande steg, inte en helt förändrad livsstil. Det ska kännas lätt att vara med och spara energi!

Energiresan – sex goda exempel på energieffektivisering

I filmerna visas lyckade exempel på åtgärder som våra medlemsföretag runtom i Sverige genomfört för att energieffektivisera sina fastigheter. Filmerna kompletteras av broschyren Energiresan.

Energieffektivisering i tvättstugor

Tillsammans med Örebrobostäder har vi tagit fram en kort film om energibesparingar i en tvättstuga i ett flerbostadshus. Se vilka åtgärder som gjordes, vilken effekt det gav och vad det kostade.

Energijakt – en praktisk vägledning om energibesparing

Få tips om små men lönsamma energibesparingsåtgärder. De brister som upptäcks kan ofta åtgärdas av den egna personalen. Det är bara att ta på sig de kritiska energiglasögonen och gå ut på jakt…

Filmerna kompletteras av broschyren Energijakt – en praktisk vägledning om energibesparing.