Boverket följer sedan 2011 de allmännyttiga bostadsaktiebolagens värdeöverföringar till kommunerna. I en färsk rapport avseende räkenskapsåret 2019 framgår följande:

  • 60 procent gjorde ingen värdeöverföring
  • 35 procent gjorde värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 5 procent gjorde värdeöverföringar utöver tillåtet belopp

− Flertalet kommuner låter alltså överskottet stanna kvar i bolagen. Där gör det nytta genom att bidra till att konsolidera ekonomin och till investeringar i ny- och ombyggnad eller användas för underhåll, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Totalt 260 bolag har lämnat uppgifter till Boverket. Sammanlagt tog kommunerna ut 676 miljoner kronor från de allmännyttiga bostadsbolagen, varav 586 miljoner kronor ryms inom undantagen från värdeöverföringsbegränsning.

14 otillåtna överföringar

För räkenskapsåret 2019 har fjorton kommuner gjort otillåtna värdeöverföringar. Totalt har cirka 35 miljoner kronor överförts utöver vad som är tillåtet, vilket är en betydligt lägre summa än för räkenskapsåret 2018. Tre kommuner står för nästan hela detta belopp.

– Väldigt få kommuner har gjort otillåtna värdeöverföringar från sina bostadsaktiebolag. Så gott som alla håller sig inom lagens ramar. Så har det nu varit i flera år, vilket får tolkas som att Allbolagens regler om värdeöverföringar har satt sig, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i Allbolagen. Tillåten värdeöverföring uppgick 2019 till 1,03 procent av det tillskjutna kapitalet, dock högst hälften av bolagets resultat.

Undantag för sociala åtgärder

Det finns vissa undantag från begränsningsreglerna: exempelvis om överförda medel används till åtgärder som främjar integration och social sammanhållning eller tillgodoser bostadsbehovet för personer med svag ställning på bostadsmarknaden. Det finns ingen sanktion vid otillåten värdeöverföring.

Bland åtgärder som kommunerna vidtagit för att främja integration och social sammanhållning kan nämnas upprustning och anläggande av allaktivitetshus, lekplatser, fritidsanläggningar och idrottsplatser.

Bland åtgärder som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar kan nämnas olika former av boenden för missbrukare, skyddat boende för våldsutsatta kvinnor, genomgångsboenden, boenden för anvisade nyanlända samt kostnader för hemlöshet.

Uppgifter ska lämnas varje år

Allmännyttiga bostadsbolag ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna, vilka lämnar en redovisning till Boverket som i sin tur sammanställer uppgifterna i en rapport till regeringen.