– Allmännyttan har ibland fått kritik för att kraven på nya hyresgäster är för hårda. Vår utgångspunkt är att det är av största vikt att hyran kan betalas, samtidigt som de krav som ställs ska vara rimliga och inte utestänga människor. Därför är det positivt med en mer flexibel tillämpning av inkomstkraven, säger Åsa Schelin, expert boendefrågor, Sveriges Allmännytta.

Majoriteten ställer inkomstkrav

En majoritet av de 181 bostadsföretag som besvarat Sveriges Allmännyttas enkät ställer någon form av inkomstkrav. Vanligast är att hushållet ska ha kvar tillräckligt med pengar för att täcka skäliga levnadsomkostnader när hyran är betald. Ett flertal företag godkänner de flesta inkomstslag, dock accepteras inte tidsbegränsade anställningar i lika stor utsträckning.

– Olika former av bidrag godkänns i ökande omfattning, men det är anmärkningsvärt att bostadsbidrag inte alltid räknas med vid inkomstprövningar, säger Åsa Schelin.

Verktyg för olika boendelösningar

Rapporten visar att företagen använder ett flertal olika verktyg för att erbjuda boendelösningar till de som står långt ifrån bostadsmarknaden. Förturer, sociala kontrakt och Bostad först är några exempel. Ungefär hälften av företagen tillämpar förtur. De vanligaste grunderna är anvisningar enligt bosättningslagen, sociala skäl, näringslivsförturer och medicinska skäl.

Så gott som samtliga bolag tillhandahåller lägenheter till kommunen för andrahandsuthyrning till de som har svårt att bli godkända som hyresgäster, men omfattningen av sociala kontrakt varierar stort mellan bolagen. Ungefär var tionde bolag arbetar med Bostad först.

Rapporten visar också att det omfattande vräkningsförebyggande arbete som görs inom allmännyttan ger resultat. En uppskattning från bolagen är att man därigenom undvikit dubbelt så många avhysningar som det antal som verkställts.

Om rapporten

Marknadsrapportens resultat bygger på svar från 181 allmännyttiga bostadsbolag. Bland de svarande finns små, medelstora och stora bolag representerade med en god spridning över landet. Hela rapporten finns att ladda ner här.

Allmännyttans arena

Rapporten presenterades under ett webbinarium den 30 november. Åsa Schelin berättar om enkätresultaten och Frida Zetterman berättar om Familjebostäders vräkningsförebyggande arbete. Sändningen från Allmännyttans arena kan ses i efterhand här: