I en delrapport presenterar Peter Larsson förslag om statliga insatser för att öka bostadsbyggandet i kommuner där befolkningen växer snabbt. Tanken är att skapa hållbara och trivsamma boenden på både kort och lång sikt. Målet är att det ska bli fler bostäder i attraktiva livsmiljöer och att det ska gå snabbare än vanligt.

Peter Larsson föreslår ett paket med tre insatser som kompletterar varandra:

  • Norrlandsfonden ges ett kapitaltillskott för att möjliggöra finansiering av bostadsbyggande i norra Sverige.
  • En ny statlig kreditgaranti införs.
  • En statlig hyresförlustgaranti införs.

– Spontant låter förslaget intressant. De garantier som föreslås innebär en riskdelning mellan staten och fastighetsägarna. Något sådant är sannolikt nödvändigt för att få i gång den nyproduktion av bostäder som behövs för att människor ska kunna flytta till de orter där ett antal industriföretag behöver rekrytera personal i stor skala, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Kapitaltillskott till Norrlandsfonden

Utredningen föreslår att stiftelsen Norrlandsfonden tillförs fyra miljarder kronor genom statsbudgeten. Tillskottet kan ske fördelat över flera år. Med det kapitaltillskottet beräknas fonden kunna finansiera bygget av 8 000 lägenheter för permanentboende.

Peter Larsson pekar på att Norrlandsfondens långa erfarenhet av att driva finansieringsverksamhet i regionen borgar för att kapitalet når ut på marknaden och till de projekt som uppvisar bäst förutsättningar att bli framgångsrika. Tack vare den befintliga organisationen kan förslaget implementeras snabbt utan behov av en etableringsfas.

Ny statlig kreditgaranti

Utredningen menar att den nuvarande kreditgarantin är ineffektiv för kommuner med historiskt svag bostadsmarknad men ökande efterfrågan på bostäder. Det beror dels på att reglerna inte tar hänsyn till produktionskostnader, dels på att garantiavgiften, som är baserad på en uppskattning av risken på den aktuella marknaden, gör garantin verkningslös.

Peter Larsson föreslår att det införs en ny statlig kreditgaranti för att stödja bostadsbyggande i etablerings- och expansionskommuner, med delvis andra regler anpassade till deras behov. Garantin ska vara tidsbegränsad och avser endast hyresbostäder. Garantiavgiften kommer att subventioneras för att vara effektiv, vilket innebär att den EU-rättsligt räknas som statsstöd.

– Det man kan fundera över är om industriföretagen, som ju tror på en ljus framtid för sina etableringsorter, också skulle kunna vara med och dela på risken. Förslaget om garantier innebär statsstöd och därför krävs ett godkännande av EU-kommissionen, något som sannolikt skulle vara lättare att få om fler är med och delar på risken, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Statlig hyresförlustgaranti

Förslaget om en statlig hyresförlustgaranti innebär att staten under vissa förutsättningar garanterar en viss del av hyresintäkterna under en avgränsad period eller, omvänt, att staten ersätter hyresförluster och hyresbortfall. Tidsperioden ska vara avgränsad, men inte alltför kort, då syftet är att avlasta en del av den risk som en tänkbar investerare upplever inför att bygga nya hyresbostäder i eller kring en omställningskommun. Garantin bör efter en inledande period trappas av för att så småningom upphöra helt.

– Rapporten skulle behöva kompletteras med en beräkning av hur många bostäder som bedöms tillkomma om förslagen genomförs. Dessutom behöver en konsekvensanalys göras av hela paketet innan det går att ta ställning till det, säger Jörgen Mark-Nielsen.