Riksbanken bedömer i onsdagens penningpolitiska rapport att det dämpade konjunkturläget kvarstår, men att bruttonationalprodukten (BNP) ökar mot slutet av 2020. Mot den bakgrunden bedöms inflationsmålet på 2 procent kunna nås och räntan bibehålls därför på 0 procent – och enligt den nya prognosen kommer räntan inte att justeras förrän 2022.

– Det innebär att Sveriges Allmännyttas bedömning av det allmänna samhällsekonomiska läget inför hyresförhandlingarna 2020 kvarstår, säger Susanna Höglund.

Efterlyser bostads- och skattereformer

Riksbanken pekar liksom tidigare på risken i hushållens höga skuldsättning och de strukturella problemen på den svenska bostadsmarknaden som orsak till detta – och att de problemen måste hanteras genom ett reformarbete inom bostads- och skattepolitiken. Som exempel på åtgärder nämns översyner av regelverket kring nyproduktion av bostäder, hyressättningssystemet, beskattningen av kapitalvinster vid bostadsförsäljningar, fastighetsskatten och ränteavdragen.

– Vi delar Riksbankens analys om att det behövs en översyn av regelverken för nyproduktion och skatter och vi arbetar aktivt i samarbete med övriga branschaktörer för att bidra med förslag till förändringar, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Trepartsdiskussioner pågår

Även när det gäller hyressättnings- och förhandlingssystemet har Sveriges Allmännytta flera förslag som diskuteras för att nå fram till en gemensam överenskommelse inom trepartssamarbetet med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, framhåller Anders Nordstrand.

– Vår uppfattning är att parterna kan lösa de strukturella problemen inom nuvarande system utan en statlig reglering.

Ökade finansieringskostnader

Susanna Höglund understryker att Finansinspektionens tidigare beslut om ökade kapitalkrav för bankerna, och de nya skatteregler som begränsar företagens möjligheter till ränteavdrag, medför ökade indirekta kostnader för finansiering även under de närmaste åren för medlemsföretagen.

– Det oroar oss med tanke på samhällets behov av fler bostäder och ett generellt behov att rusta och klimatsäkra de befintliga bostäderna, vilket kommer kräva ytterligare nya lån, säger hon.