Boverket fick i november 2020 i uppdrag att se över om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder som erbjuder goda boendemiljöer. Boverket har analyserat hur befintliga regler och styrmedel påverkar förutsättningarna för denna typ av omvandlingar.

Inga generella hinder för omvandling

Boverket ser inga generella hinder i plan-, lov-, och byggprocesserna för den här typen av omvandling.  Inte heller innebär de tekniska krav samt utformningskrav som ställs på bostäder något hinder för fastighetsägare att omvandla lokaler till bostäder. Boverket menar dock att fastighetsägare som planerar för omvandlingar inte bör förvänta sig att dessa ”i regel kan göras snabbt och lätt”. Omvandlingar är ofta förknippade med relativt höga kostnader och stor tidsåtgång, framhåller Boverket.

Vidare konstateras i rapporten att det däremot finns en del finansiella och skattetekniska hinder, såsom oklarheter om presumtionshyra får användas när till exempel kontorslokaler omvandlas till bostäder. Även i skattelagstiftningen finns regler som fördyrar omvandling till bostäder, till exempel momslagstiftningen.

– Rapporten visar att flera av de frågor vi på Sveriges Allmännytta driver är viktiga att ta tag i. En förutsättning för att det ska vara möjligt att omvandla lokaler till bostäder är att momsreglerna samtidigt ändras, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna lyfte i en gemensam debattartikel i november förra året en rad förändringar som behöver genomföras när det gäller momsreglerna.

Viktigt att möjliggöra prisvärda bostäder

Boverket skriver i rapporten att: ”Omvandling från lokaler till bostäder sker på i princip samma ekonomiska och finansiella villkor som annan fastighetsutveckling. En del av de regler som omger omvandling kan dock medföra större kostnader, eller lägre intäkter, vid bostadskonverteringar än för exempelvis renovering med bibehållen användning som lokal eller för nyproduktion av bostäder. Detta kan dock för det mesta relateras till önskan om en god boendemiljö i nya bostäder och rimliga boendekostnader.”

– Vi menar att en god boendemiljö och rimliga boendekostnader är två frågor som är bland de viktigaste frågorna för vår bransch att diskutera och söka svar på. Då bör alla reformer som gör det mer ekonomiskt fördelaktigt att skapa bra, prisvärda bostäder övervägas, som att se över dagens momsregler, säger Jonas Högset.