Därefter har Civilutskottet, som ansvarar för det utgiftsområde som omfattar bostadsförsörjning och byggande, gjort följande ställningstagande:

”De medel som utskottet föreslår att riksdagen anvisar för dessa anslag för 2022 ska endast få användas för att betala ut stöd som redan har beviljats samt för ansökningar som inkommit till behörig länsstyrelse före årsskiftet 2021/22 men då inte hunnit beviljas. Däremot ska inga ansökningar som inkommer efter den 31 december 2021 beviljas.”

Riksdagens kammare beslutade den 1 december med acklamation att bifalla Civilutskottets förslag.

Därför är det viktigt att planerade ansökningar om investeringsstöd inkommer till länsstyrelsen före årsskiftet.

Läs fördjupande text om vad beslutet innebär och vad du som planerar att söka investeringsstöd behöver göra.