Åsa Johansson fick tydligt medhåll för behovet av långsiktiga spelregler av Mats Taaveniku, kommunstyrelsens ordförande i Kiruna, som i sitt invigningstal lyfte Kirunas behov av nya bostäder.

Delar av Kiruna håller på att flyttas på kort tid på grund av gruvans utbredning i närområdet. 1 500 lediga jobb finns i kommunen men få lediga bostäder.

– Men det är en framtidskommun. Det är bara att flytta hit, sa Mats Taaveniku.

Han fick medhåll av Kirunabostäders vd Mikael Pudas, som också underströk att även om det just nu är utmanande att hinna bygga tillräckligt många nya bostäder är både bostadsbolaget och kommunen långsiktiga i sin planering. Mer än 500 nya bostäder planeras för att möta behoven framåt.

– Vi har mycket stort intresse och etablering av många fastighets- och bostadsföretag här i kommunen, sa Mikael Pudas.

Tre mandatperioder i styrelsen

Åsa Johansson, avgående ordförande för Sveriges Allmännytta, berättade om sina tre mandatperioder i styrelsen, varav de sista två som ordförande.

Hon lyfte bland annat betydelsen av den nya agenda som ska antas av kongressen och som är Sveriges Allmännyttas viktigaste styrdokument. Som i tidigare agendor lyfts särskilt hyresrätten som en viktig boendeform och betydelsen av att Sverige har sin unika modell med en generell och bostadspolitik med bostäder för alla i stället för sociala bostäder.

– Men vi har även med bland annat perspektiven grön omställning, betydelsen av att allmännyttiga bostadsföretag tar ett stort bostadssocialt ansvar, betydelsen av bra villkor för nyproduktion och renovering.

Kombohusen en särskild framgång

Åsa Johansson lyfte även Kombohusen som en särskild framgång eftersom de resulterat i att över 10 000 bostäder byggts och då även på mindre orter där det inte byggts på många år.

– Kombohusen har också bidragit till pressade byggkostnader, vilket betytt att fler har råd att efterfråga bostäderna. Vi har också utvecklat själva produkten från Kombohus Bas till senaste avtalen som innehåller hela byggsystem för punkt- och lamellhus med stor variation.

Vidare tog Åsa Johansson upp trepartsöverenskommelsen som träffades under 2022 och som låg till grund för 2023 års hyresförhandlingar. Överenskommelsen bygger på fem parametrar: räntor, BNP, inflation exklusive hyror, avgifter för el, värme, vatten, avfall och avfall samt förvaltnings- och underhållskostnader.

– Överenskommelsen ska utvärderas årligen och min bedömning är att förhandlingarna av 2023 års hyresjusteringar har gått bättre än om överenskommelsen inte existerat, sa hon med anledning av att fler ärenden än vanligt hamnat i Hyresmarknadskommittén.

Avskräckande exempel

Som en röd tråd genom hela Åsa Johanssons tal löpte dock uppmaningen till styrande politiker att skapa långsiktiga och hållbara regler för bostadssektorn. Hon tog investeringsstödet som avskräckande exempel, ett stöd som införts och avskaffats flera gånger och som försvårat för många bostadsföretag att planera, göra kalkyler och bygga nya bostäder. Och därmed möta det stora behov av fler bostäder som finns på de allra flesta håll i Sverige, inte minst i Kiruna.

Även Hyresgästföreningens förbundsordförande Marie Linder gästade kongressen, liksom Christian-Marius Stryken, chef för intressebevakning och juridik i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

– Låt oss alla tillsammans vidareutveckla allmännyttan i Sverige! Allmännyttan är en viktig pelare för att motverka segregation, sa Marie Linder.