Riksdagen har i ett beslut fastslagit att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045. Riksdagens beslut har därefter konkretiserats i 22 olika färdplaner för minskad klimatpåverkan och ett näringsliv som är fritt från fossil användning. Färdplanerna har arbetats fram av näringslivets branscher för att stödja det politiska målet om klimatneutralitet.

För att kunna kartlägga bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan och för att effektivt kunna arbeta enligt färdplanerna behövs standardiserade klimatdata.

– Vi insåg tidigt inom arbetet med Allmännyttans klimatinitiativ att det var svårt att få tag på tillförlitliga emissionsfaktorer. Därför samordnade vi oss i detta arbete med fler företag och organisationer inom branschen, vilket nu resulterat i en gemensam hemställan, säger Gabriella Castegren, klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

Klimatdata nödvändiga för att kartlägga klimatpåverkan

Inom bygg- och fastighetsbranschen pågår ett intensivt arbete med att kartlägga dess klimatpåverkan och med att ta fram konkreta färdplaner för minskad klimatpåverkan. En avgörande del i att kunna kartlägga sin egen klimatpåverkan är att det finns standardiserade klimatdata som tydligt visar klimatpåverkan och resurseffektivitet från olika typer av elproduktion, värme och transporter till fastigheter, så kallade emissionsfaktorer.

– Idag hämtas emissionsfaktorer från flera olika källor, med varierande tillförlitlighet och aktualitet. Det skapar en osäkerhet och bristen på jämförelse inom branschen, men också mellan olika branscher, är uppenbar. Situationen har medfört att klimatarbetet till viss del inte haft den ökande takt som bedöms är nödvändig, säger Gabriella Castegren.

För att komma till rätta med problematiken föreslog Fossilfritt Sverige redan i oktober 2019 i en uppmaning till regeringen att en lämplig statlig myndighet skulle ges i uppdrag att tillhandahålla och uppdatera relevanta och kvalitetssäkrade klimatdata för bygg- och fastighetsbranschen. Boverkets nyligen lanserade klimatdatabas för klimatdeklaration på byggnadsnivå är välkommen, men bedöms är inte tillämplig för klimatredovisning på organisationsnivå.

Ta fram klimatdata

I en gemensam skrivelse till Näringsdepartementet uppmanar därför Sveriges Allmännytta tillsammans med Byggföretagen, Energiföretagen, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen  och Svenska Kyrkan regeringen att skyndsamt ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram och tillhandahålla klimatdata och emissionsfaktorer för att bygg- och fastighetsbranschen ska kunna göra korrekta beräkningar av klimatpåverkan och effektivt kunna bidra till att målet om klimatneutralitet till 2045 uppnås.