Bakgrunden till mötet är att EU-kommissionen inte är nöjd med hur Sverige har genomfört energieffektiviseringsdirektivet. Direktivet innehåller bestämmelser om att fastighetsägare måste installera utrustning för individuell mätning och debitering (IMD) av de boendes värmeanvändning i de fall det bedöms vara kostnadseffektivt, det vill säga ger ett resultat som väl motsvarar nedlagda kostnader.

”Aldrig kostnadseffektivt”

Karl Törnmarck, ansvarig för internationella frågor på Sveriges Allmännytta, påpekar att Boverket flera gånger har utrett frågan om och när IMD är kostnadseffektivt i Sverige – och konstaterat att så aldrig är fallet när det gäller befintliga flerbostadshus.

– Det beror bland annat på att vi i Sverige har en lång tradition av så kallad varmhyra, vilket ju innebär att kostnaden för värme ingår i hyran. Det ger fastighetsägarna starka motiv att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, som till exempel värmeåtervinning i ventilationssystemen, tilläggsisolering av vindar eller byte av fönster, framhåller han.

Om EU-kommissionen anser att en medlemsstat inte har genomfört ett direktiv på korrekt sätt, kan den inleda ett så kallat överträdelseförfarande mot det landet. Detta har nu skett när det gäller energieffektiviseringsdirektivet, och infrastrukturdepartementet har därför utarbetat ett förslag till förordningsändringar som uppfyller EU-kommissionens önskemål.

”Dåligt för klimatet”

Men förslaget skulle innebära ett omfattande arbete för Sveriges fastighetsägare med att installera mätutrustning i varje lägenhet eller göra ”energieffektiviseringskalkyler” för varje enskild fastighet, konstaterar Sveriges Allmännytta.

– Det skulle innebära stora kostnader för fastighetsägarna, kostnader som ytterst drabbar hushållen. Dessutom vore det direkt dåligt för klimatet, eftersom energianvändningen riskerar att öka, säger Karl Törnmarck.

Han hänvisar till att flera fastighetsägare testat IMD av värme – och att erfarenheten visar att få hushåll sänker temperaturen, men desto fler höjer den. Därmed riskerar energianvändningen att öka i stället för att minska, vilket EU:s energieffektiviseringsdirektiv ytterst syftar till.

De organisationer som uppvaktade Anders Ygeman – Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB och Riksbyggen – anser därför att regeringen ska dra tillbaka förslagen. I stället bör regeringen hålla fast vid sin nuvarande ståndpunkt och låta EU-domstolen pröva frågan. Där finns det goda chanser för Sverige att frias, menar organisationerna.

Sveriges Allmännyttas remissyttrande om individuell mätning och debitering i befintlig bebyggelse finns att genom länk nedan.