Sverige är för närvarande värd för Nordiska ministerrådet, som är det officiella samarbetsorganet för de nordiska regeringarna. Ministerrådet består av flera olika råd med ministrar inom respektive fackområde.

I dag enades bostadsministrarna från Sverige, Norge, Finland, Island och Åland i en deklaration om att stärka samarbetet kring harmonisering inom byggbranschen. Det handlar bland annat om att sätta igång relevant forskning och stärka nordiska nätverk inom byggbranschen som stöder en harmonisering.

Stora merkostnader

Bakgrunden är att de årliga merkostnaderna för svenska nybyggen som beror på nationella skillnader i byggregler beräknas ligga mellan 40 och 60 miljoner euro, enligt en rapport från Nordisk Innovation.

Ministerrådet skriver att en ökad harmonisering av marknaden kan ge kostnadsfördelar såväl för fastighetsägare och byggentreprenörer som för den offentliga sektorn.

– Vi välkomnar ministerrådets deklaration och att de delar vår problembeskrivning av den nordiska bostadsmarknaden. Byggpriserna i Norden är bland de högsta i hela Europa eftersom samtliga marknader är relativt sett små och har brist på konkurrens, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

– Med harmoniserade nordiska byggregler kan vi stärka konkurrensen och därmed pressa ner byggpriserna i Sverige.

Byggherrar i Norden

SABO har tillsammans med sina nordiska systerorganisationer i nätverket Housing Nordic (NBO) arbetat länge med att integrera de nordiska regelverken. I juni 2015 startade NBO projektet Byggherrar i Norden. Projektet har fokuserat på att identifiera hur byggprocesser kan bli mer kostnadseffektiva och vilka hinder som behöver undanröjas för att samma typ av hus ska kunna byggas i alla nordiska länder. Projektet har letts av SABO.

Rapporten från projektet visar på fyra särskilt viktiga områden som kräver en gemensam översyn:

  • Gemensamma regler. Norden behöver ett gemensamt tekniskt regelverk med gemensamma definitioner och mätmetoder.
  • Harmoniserad bygglovsprocess. Idag ser bygglovsprocessen olika ut från land till land och skiljer sig också ofta åt mellan olika kommuner inom samma land. Gemensamma och tydliga regler skulle förenkla processen.
  • Utbildning i hur reglerna ska tolkas. Politiker och tjänstemän behöver få utbildning i hur regelverket ska tolkas, så att godtycklighet kan undvikas.
  • Reglering av alla upphovsrättsliga frågor. Även arkitekternas upphovsrätt kan se olika ut från land till land.

– Med de skenande byggkostnaderna har vi inte råd att vänta. Vi hoppas att Nordiska ministerrådets deklaration snabbt kommer att leda till konkreta resultat, säger Anders Nordstrand.