Antalet utdelade brev har minskat kraftigt under senare år och allt mer post skickas nu digitalt. Samtidigt fortsätter paketmarknaden att växa.

Mot bakgrund av detta har Post- och telestyrelsen beslutat om nya föreskrifter om utdelning av post. Dessa gäller endast den postoperatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten, vilket idag är Postnord. Föreskrifterna träder i kraft den 1 april i år och ersätter de allmänna råd som finns idag.

Utdelning av post ska enligt föreskrifterna normalt ske i mottagarens postanordning, med vilken avses postlåda, brevinkast eller postbox. Men föreskrifterna medger också att Postnord kan anvisa en ny plats för postanordning, belägen högst 200 meter från bostadshusets entré. En privatperson kan således behöva gå upp till 200 meter för att hämta sin post, eftersom brevbäraren ska kunna färdas med bil och lämna såväl brev, tidningar och paket vid postanordningar utmed sin färdväg i stället för i bostadshusen.

– Eftersom brev idag delas ut antingen i brevinkast i lägenhetsdörrar eller i postboxar i bostadshusens entréer öppnar detta för en försämring för postmottagarna. Särskilt för äldre människor kan 200 meter vara en alltför lång sträcka att gå, kanske bara för att se om det har kommit någon post eller inte, påpekar Jörgen Mark-Nielsen.

PTS har genomfört ett samråd med ett flertal intressenter, däribland Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna, som alla varit kritiska till förslaget.

PTS har efter samrådet gjort en förändring i föreskrifterna, vilken innebär att en anvisning till en ny plats för postanordning får ske om Postnord, fastighetsägaren och andra med befogat intresse nått samförstånd i frågan. Berörda postmottagares godkännande krävs dock inte.

– Vi tolkar föreskriften så att en sådan anvisning inte får ske om samförstånd inte nåtts. Det är en förbättring av föreskrifterna som vi välkomnar, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Samtidigt framgår av föreskrifterna att det är tillhandahållaren Postnord som beslutar om brevbärarens fordon och färdväg och att färdvägen bör planeras längs vägar som är öppna och farbara året om och som ger möjlighet att vända med det för färdvägen valda fordonet.

Om det finns varaktigt hinder för utdelning som Postnord inte råder över, till exempel när det gäller framkomlighet längs färdvägen, kan Postnord i stället överlämna postförsändelser till expeditionsställe för utlämning till postmottagaren. Ett sådant ställe kan ligga betydligt längre bort än 200 meter från bostaden.

Enda sättet att undvika detta är att Postnord och postmottagaren kommer överens om annan utdelning, till exempel om en ny plats för postanordning belägen högst 200 meter från bostadshusets entré. Kostnaden för den nya postanordningen skulle då hamna på fastighetsägaren.

– Vi är inte helt säkra på vad som gäller när det finns varaktiga hinder. Bostadsorganisationerna kommer inom kort att träffa PTS för att få klarhet bland annat i hur föreskrifterna ska tolkas i dessa fall, berättar Jörgen Mark-Nielsen.