– SABO nämns faktiskt över 30 gånger i rapporten. Konkurrensverket lyfter återigen SABOs arbete med att få in fler utländska totalentreprenörer, vår insats för att få till Boverkets webbplats för utländska byggare, Kombohusen och upphandlingsmodellen Flex. Det visar att allmännyttans arbete verkligen sätter avtryck, säger Jonas Högset, chef för SABOs fastighets- och boendeenhet.

Särskilt fokus på tre områden

Enligt Konkurrensverket bör tre områden utredas vidare för att skapa en bättre konkurrens i det svenska bostadsbyggandet:

  • Kommunala särkrav vid byggande, alltså krav som avviker från det som vanligen gäller, kan driva upp kostnaderna. Konkurrensverket vill att det utreds hur sådana särkrav påverkar bostadsbyggandet och konkurrensen.
  • Allmännyttiga bostadsföretag får ofta – som SABO tidigare påvisat – in ett fåtal anbud när de upphandlar bostadsbyggen. Konkurrensverket vill att det undersöks varför det är så, och även hur fler byggföretag kan bli intresserade att lämna anbud.
  • Det saknas aktuella studier av konkurrensen på marknader för byggmaterial, trots att material står för en stor del av de totala byggkostnaderna. Konkurrensverket vill att det bland annat utreds hur prisförändringar och olika nya krav påverkar marknaden.

Otakt med andra prisökningar

– Det är väldigt bra att Konkurrensverket lyfter utmaningarna med kommunala särkrav och att vi har en byggmarknad med materialpriser som inte går i takt med den generella prisökningen i Sverige, säger Jonas Högset.

– Om vi ska kunna förbättra förutsättningarna för en ökad och uthållig nyproduktion av bostäder, som vi lyfter i Allmännyttans byggagenda, krävs det att fler ansluter till SABOs och de allmännyttiga bolagens kamp för att minska bostadsbristen.