I januariavtalet enades samarbetspartierna om att införa fri hyressättning vid nyproduktion för att öka byggandet. En utredning tillsattes i april 2020. Enligt direktivet ska fastighetsägaren själv kunna bestämma hyran i alla nybyggda hus.

Debatten om hyressättning handlar till stor del om situationen i storstäderna. Men Sverige är mycket mer än så. Enligt Sveriges Allmännyttas bedömning ligger redan nyproduktionshyrorna, i vart fall utanför storstäderna, på en nivå som sannolikt motsvarar nivån vid en friare hyressättning. Sveriges Allmännytta gav därför Evidens i uppdrag att analysera effekterna på nyproduktionen om fri hyressättning införs i mindre och medelstora kommuner.

Evidens rapport presenterar en skattning av fria hyror utifrån relevant data och statistik samt gör en analys och diskuterar troliga effekter av fri hyressättning i nyproduktionen av hyresbostäder i de studerade kommunerna. Analysen omfattar 59 kommuner av olika storlekar och i olika delar av landet. Analysens slutsats är i korthet att fria hyror ger ingen eller liten effekt på nyproduktion i de kommuner som studerats.

Nu finns Evidens hela rapport  Effekter av fri hyressättning i nyproduktionen i mindre och medelstora kommuner tillgänglig på Sveriges Allmännyttas webbplats. Det finns även en kortare sammanfattning av rapporten  Effekter av fri hyressättning i nyproduktionen i mindre och medelstora kommuner. Sammanfattning av rapport från Evidens. Evidens svarar för analyser, bedömningar och slutsatser i båda rapporter.