För snart tre år sedan tillsatte regeringen kommittén för modernare byggregler, med uppdraget att bland annat se över plan-och bygglagen, plan- och byggförordningen och Boverkets byggregler. Syftet var att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat bostadsbyggande.

På torsdagen presenterade utredningen en omfattande slutrapport, med ett flertal förslag till regelförändringar. Det övergripande målet för kommittén är att regelverket och dess tillämpning ska vara förutsägbart, förenklat och flexibelt.

Ny byggkravsmyndighet

Förslagen är i stora drag:

  • Nya föreskrifter för bostäders lämplighet
  • En ny myndighet: byggkravsnämnden
  • Borttagande av begreppet ombyggnad ur plan- och bygglagen (PBL)
  • Avskaffande av certifierad sakkunnig
  • Avskaffande av kontrollansvarig
  • Förtydligande av arbetsplatsbesök

– Det kanske enskilt största förslaget till förändring är den nya myndigheten, byggkravsnämnden, som ska ge förhandsavgöranden om samtliga tekniska egenskapskrav vid nybyggnader och även vissa utformningskrav, säger Jonas Högset, chef för enheten för fastighet och boende på Sveriges Allmännytta.

Det innebär att nämnden i förhand – före bygglovsprocessen – kan avgöra om en planerad byggnad är lämplig för sitt ändamål, till exempel när det gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Enhetligare bedömningar

Förslaget att införa en sådan nämnd – vars beslut ska bli vägledande praxis – ger förutsättningar för betydligt bättre, enhetligare och mer förutsägbara bedömningar av byggnaders tekniska egenskapskrav än idag, menar Jonas Högset.

– Sveriges Allmännytta har ända sedan det första ramavtalet av Kombohus påpekat det orimliga i att exakt likadana hus behandlas olika i varje kommun de ska byggas i, säger han.

– Om kommitténs förslag går vidare till lagstiftning ger de inte bara bättre förutsättningar för seriellt tillverkade hus med bostäder som de flesta har råd att efterfråga, utan även betydligt smidigare och snabbare processer för alla andra hus som byggs. Kort och gott: ett väl avvägt och välkommet förslag av kommittén.

Onödigt dyra ombyggnader

Ett annat förslag från kommittén är att ta bort begreppet ombyggnad i PBL. I de nuvarande reglerna hindras ombyggnadsåtgärder i det befintliga beståndet genom att utformningskraven och de tekniska egenskapskraven ska uppfyllas för hela byggnaden – inte bara den del som byggs om, framhåller Jonas Högset.

– Branschen är väldigt ense om att dagens ombyggnadskrav får oproportionerliga sidoeffekter. Det gör att ombyggnader blir onödigt dyra och omfattar mer än vad som egentligen behöver renoveras. Det hoppas vi ska ändras inom en snar framtid, säger han.

Utöver förändringsförslagen i rapporten rekommenderar kommittén även att regeringen ska ge Boverket i uppdrag av att utfärda myndighetsföreskrifter om så kallade kontrollplaners utformning. Därtill rekommenderas en översyn av vilka delar av de tekniska egenskapskrav som påverkar husens utformning, och som därför även bör regleras som utformningskrav och därmed prövas i bygglovet. Dessa tekniska egenskapskrav är krav på dagsljus och krav som rör bullerskydd, rumshöjd och utrymningsvägar.