Regeringen beslutade i början av året att tillsätta en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler med mera. Syftet med översynen är att modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat byggande. Kommittén kommer att lämna tre betänkanden varav det första, med fokus på standardisering, lämnades på onsdagen.

Under kommitténs arbete har det framkommit att flera aktörer upplever svårigheter inom den svenska byggstandardiseringen. Svårigheterna rör inte standardiseringen som sådan, inte heller att standarder existerar. Tvärtom finns en samlad uppfattning om att standarder behövs och är en given del i samhällsbyggandet. Kommittén har konstaterat att det egentliga grundproblemet är bristande samverkan mellan aktörerna.

Kommitténs tre förslag

För att förbättra samarbetet mellan berörda aktörer inom byggstandardiseringen föreslår kommittén tre åtgärder:

Kommitténs första förslag är att regeringen utser en särskild nationell samordnare för byggstandardiseringen på två år. Samordnarens uppgift ska vara att verka för att den svenska standardiseringsorganisationen Swedish Standards Institute (SIS), samhällsbyggnadsbranschen och Boverket identifierar lösningar på svårigheter sinsemellan och utvecklar en systematisk samverkan.

Kommitténs andra förslag är att regeringen inrättar ett nationellt myndighetsråd för byggstandardisering för att effektivisera och stärka myndigheternas byggstandardiseringsarbete. Rådet ska innefatta myndigheter som regeringen anser vara relevanta.

Kommitténs tredje förslag är att regeringen villkorar medfinansieringen till SIS utifrån aktuella behov för att stärka standardiseringen inom byggområdet. Inriktningen på villkoren föreslås inledningsvis vara att säkerställa att SIS underlättar möjligheterna att avgiftsfritt ta del av viss information om byggstandarder före köp och även vidtar åtgärder för att öka deltagandet i de tekniska kommittéerna.

– Ett bättre fungerande standardiseringsarbete inom byggområdet är en förutsättning för att stärka de svenska företagens konkurrenskraft och för att import- och exportmarknaden ska fungera. Det påverkar bostadsbyggandet på längre sikt, säger utredaren Kurt Eliasson.

 

Läs hela betänkandet här