Antalet utdelade brev har minskat kraftigt under senare år samtidigt som alltmer post skickas digitalt. Omkring fyra miljoner privatpersoner har under de senaste fem åren skaffat sig en digital brevlåda. Samtidigt fortsätter paketmarknaden att växa.

Mot bakgrund av denna utveckling arbetar Post- och telestyrelsen (PTS) med att ta fram nya föreskrifter om utdelning av post. Dessa gäller endast den postoperatör som utsetts att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten, vilket idag är Postnord.

Syftet med föreskrifterna är att skapa en långsiktig och hållbar reglering som är flexibel och kan möta den framtida postmarknadens behov och att skapa tydlighet både för den som tillhandahåller posttjänsten och postmottagare. Föreskrifterna ska ersätta de allmänna råd som finns idag.

Flera kritiska till förslaget

I korthet innebär PTS förslag att en privatperson kan behöva gå upp till 200 meter för att hämta sin post, eftersom brevbäraren ska kunna färdas med bil och lämna såväl brev, tidningar och paket vid postanordningar utmed sin färdväg i stället för i bostadshusen.

PTS har under våren genomfört ett samråd med ett flertal intressenter, däribland Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna, som alla är kritiska till förslaget.

Idag finns inga bestämmelser som reglerar hur långt bort från en bostad som en postanordning får vara belägen. Med förslaget om ett avstånd på 200 meter blir det enligt PTS tydligt vad som gäller.

– Eftersom brev idag delas ut antingen i brevinkast i lägenhetsdörrar eller i postboxar i bostadshusens entréer öppnar detta tydliggörande för en försämring för postmottagarna. Särskilt för äldre människor kan 200 meter vara en alltför lång sträcka, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Förslaget kommer inte att leda till någon omedelbar förändring, men det möjliggör för postoperatören att själv genomföra förändringar som innebär att postmottagare måste gå utomhus upp till 200 meter för att hämta såväl brev som paket i en postanordning. Denna anordning kan till exempel vara ett stort skåp med boxar i olika storlekar placerat utomhus.

Operatörsneutrala boxanläggningar för paket kan underlätta

E-handeln har ökat och lär fortsätta öka, vilket innebär att allt fler paketförsändelser kommer att levereras till kunderna. Boxanläggningar utomhus kan i vissa fall vara en möjlighet som underlättar för de boende.

– Att flera paketleverantörer sätt upp sina boxanläggningar bredvid varandra är dock ingen bra lösning. Det bästa vore om sådana boxanläggningar är operatörsneutrala och så att de kan användas av alla godkända leverantörer, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Frågan om vem som ska ha ansvar för sådana anläggningar återstår att utreda. Det handlar inledningsvis om markägarens tillstånd, finansiering, byggande och driftsättning. Därefter handlar det om underhåll, skötsel, säkerhet, elförsörjning, belysning, snöröjning och reparationer efter sådan skadegörelse och brytförsök som postanläggningarna sannolikt kommer att utsättas för.

Förslaget en stor serviceförsämring

Om operatörsneutrala postboxar kan vara en möjlighet för större försändelser så förhåller det sig annorlunda när det gäller vanliga brev och mindre försändelser som kan delas ut av brevbäraren i postinlägg eller postboxar i husens entréer. Postmottagaren vet inte när eller om en försändelse har ankommit.

– Att människor ska behöva gå iväg upp till 200 meter för att se om det har kommit ett brev eller inte vore en orimligt stor serviceförsämring för dem som bor i flerbostadshus, säger Jörgen Mark-Nielsen.

– Trots en framgångsrik digitalisering på kommunikationsområdet kommer brev med skriftliga meddelanden, tidningar och tidskrifter liksom mindre varuförsändelser att skickas med post under överskådlig framtid. Det finns också ett så kallat digitalt utanförskap, inte minst bland äldre människor, vilket innebär att de i större utsträckning än andra mottar fysiska brev, säger Jörgen Mark-Nielsen

Sveriges Allmännytta förslår i sitt samrådsyttrande att PTS gör skillnad mellan å ena brev, tidningar och mindre paket och å andra sidan större paket.

  • Brev, tidningar och mindre paket bör även fortsättningsvis delas ut på samma sätt som idag.
  • Större paket bör kunna delas ut i boxanläggningar som helst är operatörsneutrala och PTS bör bidra till detta, genom till exempel allmänna råd.

Efter samrådet arbetar PTS nu vidare med föreskrifterna. Senare kommer ett förslag till föreskrifter och konsekvensutredning att skickas ut på remiss.

Fakta om förslaget

Det preliminära förslag som PTS presenterat under samrådet innebär följande för flerbostadshus i tätorter:

  • Postoperatören bestämmer brevbärarens färdväg och vilket fordon som ska användas vid utdelningen. Utdelning av post ska ske i en postanordning som är placerad utmed färdvägen.
  • Postoperatören ska för den som är fast bosatt inom 200 meter från denna färdväg kunna anvisa en plats för postanordning utmed färdvägen. Det får dock inte vara längre än 200 meter mellan bostadshuset och den plats som anvisas.
  • Såväl brev som större varuförsändelser ska kunna delas ut vid postanordningen.