Förslaget innebär att det införs en ny regel om begränsade ränteavdrag i företagssektorn, i första hand en EBIT-regel och i andra hand en EBITDA-regel. EBIT är lika med rörelseresultatet och EBITDA är rörelseresultatet plus av- och nedskrivningar.

EBIT-regeln innebär att avdrag för negativa räntenetton medges med 35 procent av EBIT och EBITDA-regeln att avdrag medges med 25 procent av EBITDA. Vilken regel som slutligen kommer att föreslås bestämmer regeringen efter remissomgången.

Departementet föreslår även att de nuvarande reglerna om ränteavdragsbegränsning för interna lån behålls men ska enligt departementet tillämpas snävare än idag.

Förslaget kombineras med en sänkning av bolagsskatten från 22 till 20 procent och ett nytt så kallat primäravdrag för hyreshus. Primäravdraget innebär att reglerna om värdeminskningsavdrag ändras på så sätt att 10 procent av utgifterna får dras av inom en femårsperiod från det att hyreshuset färdigställs. Detta ska gälla utöver ordinarie avdrag för värdeminskning.

Det införs även en tillfällig begränsning – i två alternativt tre år – som innebär att avdrag för ett underskott av näringsverksamhet som kvarstår från föregående beskattningsår beräknas till högst ett belopp som motsvarar 50 procent av överskottet av näringsverksamheten före avdraget.

SABO ska nu analysera förslagen och se vilka konsekvenser det kan få för de allmännyttiga bostadsföretagen generellt och vad gäller möjligheten att renovera och nyproducera. SABO är remissinstans och kommer att lämna ett yttrande över förslagen. Remissyttranden ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 26 september 2017.

Läs mer på regeringen.se

Fotnot: EBIT och EBITDA är engelska förkortningar av ”earnings before interests and taxes” och ”earnings before interests, taxes, depreciations and amortization”.