Regeringen har beslutat att ge Boverket i uppdrag att utveckla reformen med certifierade byggprojekteringsföretag. Boverket ska ta fram förslag som ökar förutsägbarheten i byggprocessen när certifierade byggprojekteringsföretag används.

Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som på byggherrens uppdrag kan projektera bostadsbyggnader. Företaget gör vid projekteringen en kontroll av om krav i byggreglerna uppfylls. Denna kontroll ersätter kommunens prövning av dessa krav i samband med bygglov och kommunens bedömning inför startbesked.

I dag kan certifierade byggprojekteringsföretag inte användas genom hela byggprocessen. Certifierade byggprojekteringsföretag kan endast användas fram till startbesked, sedan är det kommunerna som fastställer kontrollplanen, gör arbetsplatsbesök och utfärdar slutbesked. För att ett färdigbyggt hus ska få tas i bruk måste kommunen först utfärda slutbesked. Om kommunen gör en annan bedömning än det certifierade byggprojekteringsföretaget så innebär det att byggherren kan få problem genom att kommunen vägrar utfärda slutbesked.

– I dagsläget innebär det alldeles för mycket osäkerhet och för stor risk, för att en byggherre ska vilja använda sig av ett certifierat byggprojekteringsföretag. Då har man hellre kontakt med kommunen genom hela byggprocessen så man vet vilka bedömningar kommunen gör. Det gör att det saknas intresse för att certifiera sig och anlita dessa företag. Det här har vi framfört till bostadsministern, säger Tove Lundmark Söderberg, bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta.

Boverket ska utreda om fler delar av kommunens kontroll och tillsyn kan undantas när ett certifierat byggprojekteringsföretag används, för att öka förutsägbarheten och effektiviteten i hela byggprocessen och därmed underlätta för seriellt byggande. I uppdraget ingår också att utreda om certifierade byggprojekteringsföretag ska få användas för uppförande av andra typer av byggnader än vad som är tillåtet idag.

– Det är positivt att regeringen tar tag i detta. Uppdraget innebär att reformen med certifierade byggprojekteringsföretag får chans att bli något bra och användbart, särskilt för byggandet av våra Kombohus, säger Tove Lundmark Söderberg.

Boverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 3 februari 2025.