Investeringsstödet ska enligt nuvarande regler höjas med 75 procent om ett byggnadsprojekt medför en energianvändning motsvarande högst 56 procent av vad som krävs för att byggnaden ska anses vara en nära-nollenergibyggnad. Förslaget innebär att prövningen av det förhöjda stödbeloppet ska ske i samband med beslutet om stöd, i stället för som nu vid utbetalningstillfället.

− Nuvarande bestämmelse innebär att byggherren som bygger energismart inte i förväg kan vara säker på om hen kan räkna med att få det förhöjda stödbeloppet eller inte. Först när huset är färdigbyggt kommer ett slutligt besked. Därför är detta en bra förändring, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Inget krav på viss andel ettor

I projekt som omfattar minst tio lägenheter ska enligt dagens regler minst tio procent av lägenheterna ha högst ett rum och kök eller annat utrymme för matlagning. Förslaget innebär att denna bestämmelse tas bort.

− Det är de lokala byggherrarna som har bäst koll på vilka behov och vilken efterfrågan som finns och därmed är bäst skickade att bedöma vad som är en lämplig lägenhetsfördelning i nya projekt. Staten bör avstå från en detaljerad styrning av lägenhetsfördelningen. Därför är det bra att bestämmelsen tas bort, säger Jörgen Mark-Nielsen.

Ändringar för att uppfylla krav för ekonomiskt stöd från EU

Europeiska unionen gör nu en stor ekonomisk satsning för att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av sjukdomen covid-19. För att få ta del av detta stöd måste medlemsstaterna lämna in en återhämtningsplan till Europeiska kommissionen för godkännande. Regeringen har lämnat in en sådan plan, enligt vilken Sverige avser att ansöka om bidrag till bland annat kostnader för investeringsstödet och stödet till energieffektivisering.

För att ett bostadsföretag ska kunna få bidrag för dessa investeringar behöver stödreglerna uppfylla ett antal krav som finns i EU-förordningar. Det innebär att stödmottagaren bland annat måste acceptera utredningar, kontroller på plats och inspektioner. Stödmottagaren måste också tillåta att Ekonomistyrningsverket får besöka denne och där ta del av information samt i övrigt begära in nödvändiga uppgifter. Stödmottagaren är även skyldig att bevara dokumentation under en viss tid och att på lämpligt sätt visa att EU har varit med och finansierat projektet. Regeringens förslag innebär att nödvändiga bestämmelser tillförs förordningen.

De föreslagna ändringarna kräver ett godkännande av Europeiska kommissionen för att kunna genomföras.